WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi leh Kawlgam mi khempeuh a ding, abeisa 2011 kum lai ka zunmang mat pawl khat hong hawm sawnnuam ing e..

Va ak Utong kineih te a thuneihna uh hong bei kuankuan ta in, leitung gamthu kikhel na dungzui in, ih tenna Zogam leh kawlgam zong hong ki khelkhel ta ahihi.

Suu Kyi in, tutung mee kuang hong lui leh NLD in hong zotakpi ding a, Uital pawl in, nidang in anna alak kik nophang in, UN Security Counsil  http://www.un.org/Docs/sc/  in mawkkoih nawnlo ding ahihi.A kisap leh akisap bang in, US te hong lut lel ta mawk ding a, Suu kyi leh mualtung mi makai te in, thu neihna bukim asawtlo in hong nei ta ding hiPanglong thukhun om te , mualtung mi te'n ahunzui in hong mualsuah toto ding uh a, Kawlgam suahtakna ih lai hunlai a, gamgi omngei na te leh state gamgi kikhenna te, hong kilongkhia kik ding a,U Newin hunlai a gamgi kikhin teng hong sumai kik ding uh hi.Mual tung mite mahbang in kawl te zong state khat hilel ding uh a, Zangkong pen kua ma a hilo zum khempeuh tutna capital of Burma hong suak kik ding hi.

State tuamtuam ah khantohna bukim leh pilna bukim a kibang in kingah ding a hihman in,state dang leh US khawng UK khawng ki englua kholnawnlo ding hi.Leisung sumpiang te khang tampi sung ki longkhiakhia ding ahihman in, tulaitak a genthei liangvai a om mipi te khua ul sisan khitui te,hong beisiang ding hi. Asian gam pai ding a cikhempeuh Burma hong pha nuampen ding uh a, Zogam leitang sikkhalo in, kua mah agam uh ah ciahkik nuamlo tazen ding uh hi.

State khat leh state khat kizopna leh khantohna te hong hoih toto ding a, Zomi te Pasain thupha hong piaksim a hi pilna lam ah mi namdang te sang kima dawk den ding hi.Hun bangtan hiam khat hong paitoh khitciang in, Chittagong ( Bangladest ) aom Zomi te leh Mizoram a om Zomi te , Nagaland Manipur aom Zomi te in, kipumkhat a United State Of Zoland  hong ut mahmah ta ding uh a, leitung minam te right leh thu dikthuman na tawh Zogam in leitung laizang ah a tuam vilvel in, gam thak khat ih nei zo ta ding hi.

Tua zawh a sawtlo in, Ih lam et Zeisu hong kum kik ta ding hi.
I have a Dream


Lai at:Zogam Mungnolsmungno@gmail.com
 


Comments


Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply

    Tungzang News

    All