WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Tu ni kipan in kawlpi ah Motor sap a zah khat khang maw khang mawk hi. Tai ( 9 ) sanglamte pen zan ni ciangciang a hih leh pai lam ks.100 ciah lam ks.100 ciah leh kuan ks.200 ta a bei hi. Tuni aa kipan in a
zah khat khang a hih manin pai toh ks.200 ciah suk ks.200 ta bei hi. Ni khat in ciah leh kuan ks.400 ta bang bei mawk lehkua tengteng sang kah zo mawk ding hiam? Sang naupangte aa ding in zongngaih sut huai sa mahmah mawk ing cih thu JTSHAU Shia Shan genkhiatna tungtawn in  ah ki za hi.

 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All