WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear Sanggamte, Pu Zam Cin Pau @ Zozam, President of Chin National Party, May kha sungin, Australia gam Canberra Khuapi ah Australia Kumpi te sapna tawh hong pai in, Zomi Association Australia Inc. pan in, phone tung tawn in, holimna ka na neihpih thei uh hi. Pu Zozam zong hun awnglo, kawmkal in, a hun te hong khen in, holimna hong neihpih man in, nakpi in, ih lungdam mahmah hi. Phone tungtawn a hih man in, line siang mel lo in, kei lampan ka dotna te pawl khat za ki cian thei hetlo pi in, lungduai tak in hong dawnna te hangin zong ih lung dam mahmah hi. Topan Thupha hong piaksak hen la Zomi te a semkhawm, a pang khawm, a ki pawlkhawm thei ding in thupha hong pia ta hen.

Zozam = Pu Zam Cin Pau @ Zogam
NKK = Nangkhankhup Naulak

Zozam: Hello Zozam hi ing ei.

NKK: Hello kei Melbourne pan Nangkhankhup, Zomi Associatian ah Secretary pa hi ing ei.

Zozam: Phone siang pha kei veh e. Dam lel ci o.

NKK: He dam ung ei.

Zozam: Hih teng ah demonstration bawl ding cih ka za a bang hun gel ding?

NKK: Monday ni 28/05/2012 ni dingin na gel ung.

Zozam: Aw hi maw. A tua ni kei lah om thei non lo ding, om thei leng kei zong kong pai nop hi ven. Aw zing ciang zong Kawlgam Ambassador pan hong ki muhpih nuam in ka ut kei leh organizer ten ki mu in hong ci hi ven.

NKK: Aw tua ahih leh na na kimuhpah kul lo dia?

Zozam: He na ki muh pih ning in, ih Zomi vai zong na gen ning ei lawm, tua bang mawkmawk a, a mau hong dismiss sak pen bel (taya) thu man lo ai ve maw.

NKK: Interview hong bawl nuam hi veng ih lawmte theih ding zong internet khawng ah koih ding in maw.

Zozam: aw tun maw, ih phone siang het kei veh aw, kei a na za hia?

NKK: He..nang a ki tel peuhmah hi ven.

Zozam: aw hi maw, a kitel a leh bel ih bawl lel kei dia.

NKK: Tu a, ih Kawl kumpi’n Kawlgam ah Zomi om lo a cih na tawh ki sai nang ngaihsutna maw?

ZOZAM: He tua maw, Ken hong gen ning ei mate. Kawlgam ah Zomi omlo cihmawk pen a koi pan (a thauh a tha) reference ngah hiam ma te, minam 150 val bang 152 a ci pawl khat om aive maw, 135 a ci pawlkhat om aive, a tua zahzah dong pen sung ah hong om sak lo cih pen a (taya) thuman lo ai vemaw. Ki bawlsiat na khat, Discrimination khat hi. Kei zong ka lung nuam lo hi na cih sak o maw ih mipih te kiang ah. In hih vai pen bel ken zong a dongdong a, ih fight kul ding hi.
NKK: Tua a hih leh ma te, Pu Zozam hih vai tawh ki sai (lutdaw) Parliament pan in nang bang ciang nong semzo tam?

ZOZAM: (Lotdaw) Parliament pan maw, tun ah nana ciah kik ning in maw, Secretary te tawh hong kikum ning in maw, hih pen Parliament (lutdaw) sung sang zong President Thein Sein kiang lai at ding ngaihsun ing e . Lutdaw pen bel ih minam dang ten hih pen lunglut lo a hih ciang maw, secretary tegel bel june kha 23 pan US ah nipi thum sung a pai na ding om in maw, a tua kei pai ding a cih pen secretary te paisak kaive maw. Washington DC ah maw, in a mau hong tun kik teh hong ki kum ning ei
NKK: Aw tua a hih leh a dang khat ah nang pen na party pen Chin National Party ci leng maw…

Zozam: He.. Chin National Party, tua zong a khiatna ka gen ding hi e, ei kam tawh pen Zo Minam Party hi cih ding hi lel aive. Ai na?

NKK: He.. internet sung khawng ah zong a tuamtuam ki gelh zel in ah, Pu Zozam pen a mah Chin National Party hi in, Chin lam hi cih khawng ai zong a gen om ai ve maw…

ZOZAM: He.. tua te bel, he.. hehpih huai(tanasaya ba) , ka lungsim hong thei lo te hi lel in maw, ken ka gencian(phisian) na ding om kei e. Tu bek hi kei e, (Naingngangyi)politic ih lut limlim a pawl khat pen hong attack hi lel in maw. Tua bel thupi kei lua, ken sim zong sim sak beek keng. Ka awm sung, ka lungsim hong tel teh a mau kisik ding e.

NKK: Tua a hih leh a limlim in nang ngaihsutna ah ih Chin State bup Zomi State bangin nei zo ding hi leng ut ding na hia a hih kei leh Chin State mah a, om suak dingin, ei Tedim, Tonzang lamteng bek mah Zomi kici ding cih koi nang ngaihsutna bang ci om a?

ZOZAM: A tua pen kei lungsim ah pen Zomi ih hihna pen ei leh ei pen Zomi hi lel hi ve hang ahih hang Kawlten Zomi hong cih ding pen bel baih nai lo tua hi lel e. Aina? A mau ni khatni teh bel ei man ih dignity ih lak zawh ding thupi e. Zomi ih hihna pen nakpi taka ih lah zawh kei leh pen bel a mau bangci ding ih hia, a Kawl ten pen Chin a hong sam hi mawk hi ven maw. Tua a hih man a pen Chin hi keng ci mawk leng pen a tua pen tuam dang ding ai ve maw. Ko leh ko pen Zote ki ci ung ih cih ding pen ih tavuan(vaipuak) ai ve.

NKK: A tua kawmkal mah a, Chin min mah tawh om veve ding ci dan in maw

ZOZAM: Chin pen a bangdin en phiat zo zenzen ding, ih matpongten (ic) ah Chin hong ki cihsak ta hi ven, tua ih matpongten ih phiat phot kul ding hi ven. A tua hang ai ve. Ih matpongten ai ve ih (piahtana) buaina maw. Tua hi lel e, a dang bel thupi kei. Matpongten sungah (Chin Amyotha) Chin Minam hong ki cisak mawk aih cianga, hih pen bel Matpongten sungah Zo a myotha a hih kei leh Zomi cihna khat a om kei leh baihlo ding pen bel ih tel kul ai ve maw. Kawlte khutnuai ah a ki om hi mawk hi ven.

NKK: Tua a hih leh a dang khat ah ma te, ei Zomi a deih zaw deuh te leh ih sanggam Chin a deih zaw deuh te mundang bangah zong ki thutuak thei mahmah lo, a tuamtuam ah ki om tek in ah tuapen ih ki thu tuah theihlohna pen pawlkhat in Chin ci a ih sanpih zawh loh man hi a ci pawl khat zong ki om in ah maw, nang ngaihsutna ah Chin cih sanpih leng ki thutuah na om thei pah ding a hia a hih kei leh a hang thudang om hi ding a hia?

Zozam: Tua bel Pasian bek in thei in teh lawm, in, Pawlkhat ten Chin ih cih, pawlkhat ten Zo ih cih a tua dihdih tawh ih buai ding pen ken bel ih hunte pammaih sa kai ve maw. Tua a hih man a, Chin deih ten zong hong telpih ding thupi e, Tua khit teh Zo deih ten zong Chin deihte ih telpih ding thupi. Bangci ding ih hia, unau khat om ci ni ei ma te, kei bang ka min pen ka neu min pen Zam Cin Pau ai ve maw, tua khit teh ka sanggamte min khat pen bel , a tua nang min hoih kei ei ci pong mawk leng a man dik hong salo ding hi lel hi ven maw. Tua a hih man a, a ma diksak ding khat pen bel, en ih genpih ding kul ding ai ve.Tua mah banga Zomi ih deihna pen a mau zong hong sanpih(letkhan) pih ding kul e, tua khit teh a mau Chin zong, a mau zong cimai leng a mau Zo a ki ci lo ten Zo pen hong deih pih lo mawk e maw, tua hi lel e. En zong e, Lai hi lo mawk ih hih ciang a, Lai ki deih tuan lo hi ven, a hi na?Tua hi lel e. A hih hang Kawlten Chin na hiam ong cihteh hi keng, cih ding pen bel ih (matpongten) identity card zongah Chin hong ki ci mawk aih ciang pen gen ding haksa e maw. Ih deih loh hang hih pen bel en ih matpongten sungah laih zo nai lo mawk ih hih ciang a, ni khat ni teh bel ih laihzawh hun teh bel a tua, a thu dang hi in cin, ma te, Tutadih (lawlawse)pen ih matpongten sungah (lumyo) minam ci in, Bama ci lo in Chin hong cihsak mawk aih ciang a, hih pen (sinsa-sayabe) ngaihsut ding hong hi mawk hi ta ai ve maw.

NKK: Tua a hih leh nang ngaihsut na ah ih laihzawh (khekzawh) na ding lampi om ding a hia, a hih kei leh tu a dan mah in ma te, ei pau a ih gen teh Zomi ki ci in ah Kawlpau tawh ih gen teh Chin mah ki ci suak ding cih nang ngaihsutna?

ZOZAM: Kei ii individual pen bel kei leh kei pen Zomi hi ing ci kaive maw, in (Min Chin la?) Chin maw? Hong ci leh hi keng cih ding pen baihlo hi ven ai na? Tua a hih man in ken (min Chin la?)nang Chin maw?, hong ci leh (houh ba de)hi mah cih kul ai ve, (Min Zomi la?) Nang Zomi maw? Hong ci leh himah cih kul mawk hi ven. A tua ding pen ih deih kei a leh Kawl ih (matpongten) ic sungah Chin ih cih pen ni khat ni teh ih laihzawh hun ciang pen bel ki khel zo pan ding tua pen kei muhna hi e.
In (Zomi La?) Zomi maw? ci in (Ma hoh bu) hi keng ci mawk leng tua pen a ki khial hi ding aive maw. Zomi la?(Zomi maw) hong cih leh (hoh ba de)hi mah hi lel mawk (Min Chin la?) Chin maw hong cih leh hi mah ih cih kul mawk ai ve. A tua pen ih (bawah pay) ih nuntakna ii hong piak dan hi mawk in a hoih lo limlim ai ve, ei pawl.

Kawlten hong zo thawh lua a tua hang a, a ki thuak hi lel e. Ut keng cih theih mawk ding hong piang nonlo hi ta hi ven, ih matpongten (ic) ih laihzawh ding thupi ai ve. Matpongten zongah ih bawl kik teh Chin a cihna khempeuh ah Zomi ci leng pen bel tua hun ciang pen (tayawan) official a nakpi tak a ki zang thei ding ai ve mate. Kei muhna tua bang dan hi.

NKK: Tua leh thu dang khat leuleu ah tu a no nong kah zawh uh Zogam khantohna a ki thei in nasepna uh bang khawng gen ding om ding a?

ZOZAM: Khantohna ding cihpen (lawlawse)tu tadih in pen Khantohna ding cih sang a maw, ih ngahtuak(yah tenh yah thaih deh) ih rights pawlkhat teng pen ih fight kul masa ding ai ve. Ai na?
Tu ni zong hi tengah Centre for Democracy Institution pan Labour party te ii general secretary pa in zong hong ki muh pih in maw, tua sungah ka gen na ah, ko nuntakna pen no hiah Australia ah Aborigine te na man sak mawk bang dan khawng a Kawlgam ah hong ki bawl in, ken mu ing, ci kai ve maw. Kawl te tawh ih nuntakna pen tua bang dan hi in, khantohna ding cih khawng ken ngaihsun zo nai lo in, a basic ah ( a chikhan ah) ih ngah tuak ih rights pawlkhat teng pen ki mansuah in maw, a tua teng ken install bawl kik masa leng ut hi ing e.

Gentehna in tua ih cih mahmah Zomi om kei cih pong mawkmawk khawng, biakna hong nawngkai sak cih khawng, Zogam ah tourist te hong paisak lo cihte pawl, midang te tawh ki bang lo a, hong bawlna te pen a masa a, ih fight kul, khantoh ding cih pen ngaihsut masa ah om vet kei.

A (chikhan) bulpi a, ih ngah tuak hamphatna (yah tenh yah thaih deh a chi khan a khuant a yae) pawl khat Zomi ih hih na tawh ki ngah zo lo. Genteh na in galkap sung hi ta leh bawk khat zong hong pia non lo a hih na, tua khit teh ih biakna, ih ngeina cih te pawl, a mau hong beisak. Tua khit teh ih lai mahmah zong ma te, sang lai ah hong sin sak non lo , Zolai sang, ko neulai khawng a Zolai tan lang pan tan 4 dong pen, “ka dah mahmah” cih te pawl a ki sin hi ven maw, Tedim pau a ki sin hi ven, a tua hang tu a, zong kei Tedim pau a pau thei hi e. A tua bang dan hi in maw. Hih te pen Kawlten hong phiatsak nuam e, ih lai hong phiat sak ding, ih minam hong phiat sak ding in, a mau hong valh tum nuam cih pen ken thei/ telcian ka hih ciang a, tua hi in hih pen bel (uusapay) a masa a, ka sep ding ai ve.

Khantohna ding cih khawng, Democracy cih khawng kei a dingin thupi masa kei in. Ethnic nationality issue ci kai ve ken. Hiah Mangte/mikangte tawh interview ka bawl teh maw, minority issue pawlkhat pen bel defend ih bawl kei leh piang lo ding. Tua hi lel e, majority leh minority conflict om mawk hi ven. Tua man a ei pen minority ih hih man a, a mau hih tungtawn ah abuse hong bawlna tampi tak tua te ih (phisian) bawllem phot kul ding ai ve. Pawl khat ten South Africa leh Kawlgam ki bang hong ci in, ki bang het lo. South Africa pen majority a hi, mi vom te pen minority ten abuse bawl aive, ei Kawlgam ah pen a ki leh bulh a, minam lian a hi Kawl ten hong bawl se ai ve.

NKK: Tua a hih leh tu a bang dan a, na ngaihsutna te pen ma te, Aung San Su Kyi in ah tu a ih constitution bawl pha ding a cih tawh ki sai..

Zozam: Aung San Su Kyi bawl nop maw? Ken Aung San Su Kyi in a dinmun ding thei lo a hih man a tua platform a zong zong dan in mu ing. Aung San Su Kyi ken doubt lel ing e, muang tuan keng. Bang hang hiam cih leh a mah pen Kawlmi hi mawk hi ven. Galkap kumpi te pen galkap idea mah nei lel. Tua mah bang a, Zomi ten Zomi idea neih ding thupi e. Ken Aung San Su Kyi khawng zong a tua bang a, bang ci ding ih hia? Ka paktakna tawmtawm om hang ka pahtak lohna zong om veve a hih man a maw, a ma thu bang ken gen ding a, tuat pha keng . Ka ki hihsak na hi kei e, a hih hang ken nakpi tak a, a ma thu study kai ve. Tua a hih man a, mi muanhuai taktak a hih ding thupi bek e, Kawlte pen Kawl te idea mah nei cih pen kei muhna a hih man a maw, ken pen 100% in muang zo lo, 50/50 hi lel e ka muanna maw.

NKK:Tua a hih leh tu a Kawlgam (a chi khan upad)constitution, thu khunpi nuai ah tu a na gen deudau teng pen a ki sem thei ding mah maw leh?

Zozam: Hih (a chikhan upadi) thu khunpi pen laih ding cih pen bel a baihno a ki laih zo lo ding ai ve. Tua pen bel naupang ki mawlna hi lo aive. A tua hang ai ve. (A chikhan upadi)constitution ih laihnop a leh a bang hang a, a mau Aung San Su Kyi te pawl in 2010 lai in, election hong lut lo a hia? Tua lai hong lut leh pen a tam zaw in ki ngah ding in maw, tua pen chance tamzaw ding ai ve. Tua hun lai, a mau boycott in, tun hong lut cih pen bel ken tel zo lo kai ve. In, gamla tektek ding aive. Thu khunpi puahnopna. Ei 2010 election ih lutna pen, a mau (NLD) hong lut ding, a dang teng zong hong lut ding, tua khit teh thu khunpi sung ah laihnop tuamtuam te pen (lotdaw) parliament sung pan, ei opposition democratic party te pen a phuaih thahat ding cih ngaihsutna tawh ki lut ai ve maw. A hih hang a mau hong telpih lo a, hong boycott bek tham lo a, 2010 a a lut teng (thitsaphauh)ciampel/thu maan lo hong ci mawk aih ciang a. Alai ! hong tel khial mawk aive a ki ci ta aive maw. Tun teh a mau hong lut pong zen ai ve. Tua pen ken a tel zo lo. Hih bang tawh pen bel gamla tektek ding ai ve, thukhunpi bawl phat na ding maw. Kei muhna a tua bang hi e.

NKK: Tua leh maw Pu Zozam a dang khat hong dong leuleu ning in ah tu a bel CNF tawh kisai maw, tu tunga, hih CNF ten ah Kawl kumpi tawh kilemna hong bawlteh ma te, Tedim gam zong ah (setsanyae) zum leh a galkap te koih ding vai hong gel uh in ah, ih mipi ten zong nakpi tak a,(kankuat)deihlo ai ve maw. Hih CNF ten kilemna hong bawl tunga pen nang mahmah in CNP party aitang a, muakna na na nei cin a, ma te, mipin lah deihlo mahmah in, tun a mau lah zum leh galkap te hong koih sawm ve ve in, hih tawh ki sai nang bang ci ngaihsut na hia?

Zozam: Ken pen bel CNF te ii policy pen maw, ka theih na pen a mau federal a deih aive maw.. in, ken zong federal deih kai ve maw. A tua hang a policy pen ki bang a hih ciang a, ken pen a mau a kankuat lo (niallo) kai ve. CNP focus zong federal bek a dang om kei. Federal a ki deih man a, CNP a ki phuaih aive maw. Tua hang ken (kankuat)nial na dingpen hong piang thei lo hi lel e. A hih hang a lang khat ah ka thauhkhan na ding thei tuan lo e, ai na? Internet sung khawh a ki gen teh pen ki uang gen a hih man a, ken a thauhkhan mah hong suah aive maw. Amau thau tawi, ken thau tawi lo. Aih hang ka policy uh ki bang a hih man a, ka (kankuat) nial na ding pen thu om lo. Tua banah kumpi te tawh ki lem na bawl khat pen kankuat ding cih pen bel a, meaningless ta ai ve maw ei a ding a.

NKK: Tua aih leh a policy te a tuam in koih ta leng ih gamah a galkap te uh tawh hong om ding nang mimal ngaihsutna hong gen ve?

Zozam: Ken policy cih pen.. kei pen I am with policy, I would like to be a man with principal. Ken pen ka policy pen (a kong a the phaw) tangtung sak ding a (naing ngan yae) politic lam ah lut kaih ciang maw, hih federal tawh ki sai pen federal a deih lo te pen ken kankuat ding , federal a deih te pen ki tuai/thuahpih thei ding tua hi lel e. Ken pen “man of principal, man of policy” tua pen pakta mahmah kaih ciang a, a tua lam a zui ding hi ing e. Mi pi ten hong deih, hong deih lo cih pen bel a tuam hi in maw, a hih hang a nunung na pen Kei policy pen ken apply ding in mipi te hong tel na ding pen ken ka hanciam, ka hahkat kul ding hi lel e. Tu tak in bel hong tel zo lo a dim a ha a om e, a hih hang a sawtna teh hong tel pih ding tua pen kei ii target ai ve. Kei policy pen ken strict ding ken len ding. Kei tawh policy a ki bang teng bel ken thu gen khawm pih ding hi lel ai ve maw. A tua bang hi in CNF te vai bang ka policy ki bang in nialna ding om kei cih loh a dang peuhmah ka paktakna om kei e.

NKK: Aw.. tua leh Lungdam ei, Pu Zozam, hih bang a, na hun nong piak.

Zozam: Aw hi e, hih bang dan interview khawng ih bawl teh thugen khawng zong ki siam lo lel a hih ciang, ih mipihte hong telsiam loh ding khawng ut het lo kai ve.

NKK: Na cih mah bangin, na lungsim hong ki tel teh hong thei siam lel un cia. Tua ban ah hih bang a, Australia ah Kawlgam aitang a, Zomi khat nong pai theih hong lungdampih leh Australia a om Zomi aitang in hong muak ung.

Zozam: Lungdam peuhmah ei.

Nangkhankhup Naulak
Source: www.australiazomi.com

 


Comments
Leave a Reply

  Categories

  All
  Dr. Leo Mang Cin Hau
  Interview

  Archives

  January 2015
  September 2014
  August 2014
  August 2012
  July 2012
  June 2012
  May 2012
  February 2012
  January 2012