WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Lasasiam Lia Zamnu tawh Holimna

MIZORAM A MINTHANG LELTE JOURNAL TE LEH LIA ZAMNU

Kawlgama lasa siam minthang Zamnu kici na thei kha ta hia?

Nung Nipi masa sungin Kawlgama lasa siam minthang khatna a ngah Zomi sungah a sang tung pen Sung Tin Par thu hong kigelh zo hi. Tutunga Chin Live Aid Convcert gam thumah a kineihna panin lasa siam I theih khak nai loh lungsim hong khoih zeuh khat om a, a meel I et ciangin tuaci lua zong hi khol lo napi-in, Concertna-ah la hong sak I muh lian ciangin "Ehei" cih ding zahin a lasakna in tha hong guan hi. Amah a thatang zong cingin maitai mel pua-in a aw siangin a la sakte thalawp huai ahih manin la a sak ciangin lam khiat ding ut huai phial zah dongin gualnop huai hi. La sak hong kipat nak leh khangnote ling pah diamdiam mawk hi.Mizogamah amau pen ei kisap na danin cilehang "Paihte" i cihte hi a, ahi zongin amau gam lamah Paihte cih ut khol lo uh ahih manin "Ngaihte" ci-in kisam zaw hi cih amah Zamnu genna panin I thei hi. Bangbang hi leh Mizo sungah zong Bru cih ahi zongin, Riang cih ding a ut zawk dan khat mah uh hi ci-in sang leng hoih pen ding hi.

Lelte (Tadensa min) tawh interview kihona neih ding ciangin Lusei pau siam khol lo cih kithei ahih manin Mangkamin la sa thei ahih manin Mangkamin kihopih zaw hi. Tel siam loh theih haksa deuh a om ciangin Pu Tera Thantluanga in Kawl pau tawh hong huh zel hi. Tu tunga Lelte in Zamnu a holimpihna thute Lelte Artist huangah hong kisuaksak a, na sim mah dih ve vua.

Lelte Weekly = Lelte
Zam Nu = Zamnu


Lelte : Zomi nam sungah nang bang lasiam hong kineih pen hong antanpih mahmah ung. Na lasak ka zak phetin tha hong pia hi. Mizogamah nong zin kha ngei hia? Nong zin ngei nai kei leh nong zin nuam hia?
Zamnu : (Maitai takin)… Lungdam ing ei. Mizogamah hong zin kha nai lo hing, hong zin nuam lua ing, Mizo lasa siam tuamtuamte Music Video ka na en ngei zel a, la siam thei mahmah sa ing, tua in Mizogam zin ding hong lunglutsak hi.

Lelte:
 Hun lem ka ngah ciangin Lelte in hong zin dingin kong sam nuam ni. Koi khua a piang hi a, na innkuan tangthu tawm khat nong hilh thei ding hia?
Zamnu: Kawlgam leh Manipur gamgi kiang Tamu khua-ah 1980 July 30 ni-in ka suak a, ka pa pen Pum Za Kap hi-in, unau numei vive 6 ka hi uh hi. A upa lam panin a li-na ka hi a, tu-in Yangonah ka innkuanun ka om uh hi.

Lelte: Lai bang tan sim na hia, bang sep na sawm a?
Zamnu: Zangkongah B.Sc. ka zo a, tu-in lasak lamah lut ka hih manin lasak pen ka naseppi pen khat hong suak hi.

Lelte: Bang huna kipanin lasak lam ah hong kizang na hia?
Zamnu: Khristian ka hih mah bangin ka neu tunga kipanin kikhop ciangin lasak ka kisin zel a, ka sanggamnu Lun tawh la ka sa khawm zel uh hi.

Lelte: Music a tuamin na sin ngei hia?
Zamnu: Sin mah ing, ka sangkahna hi leh ka music sinna hi leh Yangon vive hi.

Lelte: Album (Khui) na bawl ta hia?
Zamnu: Keima aituamin bawl nai keng. Ka sanggamnu Lun tawh Gospel Album ka bawl uh a, tua pen Kaba Maye kici hi.

Lelte: Bang dinga mimal aituam a album bawl lo na hia?
Zamnu: Kawl la tawh Music Video ading la tampi ka sa ta a, a diakin Collection album sungah la tuamtuam 50 bang ka khum zo hi. Tua ahih manin a tuama bawl ding lunggulhna ka nei kha kei hi. Kumthak 2009 lam ciangin bel keima mina album bawl ding geelna bel nei ing. Hih sungah keima phuah la kikhum dinga, Love song hi zaw ding hi.

Lelte: Tua ahih leh la phuak siam na hi ve maw?
Zamnu: Phuak sam ing e, keima phuah zong hun khop om ta ahih manin keimah mah in sa phot ding ka cih hi ven.

Lelte:
 Tua ahih leh lawmngaih nei cihna hia?
Zamnu: Lawmngaih cih ding lian bel nei sam keng, ahi zongin mihing I hih ciangin lam tuamtuamah hong lungzuangsak zong om sam hi ven.

Lelte: Kawlgam pua lamah bangzah vei na zin khia ta a, tutunga pen a bangzah veina a hia?
Zamnu: Zinkhia zeuzeuh ta ing, biakna vai-ah ka zin tam pen a, hih Malaysia gamah zong khua tuamtuamah lasa-in ka pai ngei zo hi. Thailandah Chiangmai, Bangkok cih khawngah concert ka nei ngei zo hi. Singapore-ah zong pai zelzel ing.

Lelte: Gam dangah lasa-in na pai ciangin sum bangzah na sang a?
Zamnu: Ko pawl pen Sung Tin (Par) te tawh tehin bangmah hi nai kei ung, a kipan pan ding e. bangmah tham sang nai kei ung.

Lelte:
 Na sam pen ka muh tungin a kibawl tawm ka sak leh kong etcian teh na hi het kei mawk in, na sam na hawina a sawt ta hia?
Zamnu: Midang te'n zong tua hong ci thei zel mah e, a kibawl tawm sa zel uh. Ahi zongin Pasian in hong piak hi a, ka neu tunga kipanin ka hawi hi a, tuhun ciangin stage khawngah I din mun teh hih bang danin ka bawl hi zaw e.

Lelte: Na kizepna puan silhte kua in hong hilh hi a, na kizemna tawh kilawm thei peuhmah ve teh aw.
Zamnu: Keima teel hi zaw, ka nu in hong huh thei zel.

Lelte: Lelte lam tawh kisai theih nop, dot nop na nei zaw hia leh?
Zamnu: Na tangthu ka za ngei zel a, tun zong tadensa lam sem na hih kong thei a, nidangin la sa zel cih kong thei hi. Tu lai-in la na sa nawn kei a, bang hang a hi a?

Lelte: Ka tangthu na za kha na hih leh lungdam ei. Mizote lasakna lamah a khantoh theihna dingin nakpi’n sem ka hih manin la a sa man nawn lo hi zaw ing. Kiho theihna hunpha I neih theih manin lungdam mahmah ing ei.
Zamnu: Kei zong ka lungdam.

Note:  A no sapna Lia Zamnu cih hi a, a kician zaw a a thei nuam leh hopih nuamte adingin a email- zannue@gmail.com

Sr: Thalmual.com

 


Comments
Leave a Reply

  Categories

  All
  Dr. Leo Mang Cin Hau
  Interview

  Archives

  January 2015
  September 2014
  August 2014
  August 2012
  July 2012
  June 2012
  May 2012
  February 2012
  January 2012