WWW.TUNGZANGNEWS.COM

Dahna thu

10/29/2013

1 Comment

 
Picture
Hong nusia Dim Thawn Lun@Thawnlun
Tuni Dt.29.10.2013 zinglam nai 8-9 kim in Kawlpi pan Tungzang zuan a zin Pa Thawng Khen Thang Kawlpi Dyna Lailo Khua sungah tuahsia in, a munah Lia Dim Thawn Lun @Thawnlun D/O Khup Khua Thang leh Niang Za Hau Tungzang( Sia Khampeek @tongsanpu ii sanggampa tanu ) in hong nusia hi. Lia Thawn Lun pen EBC khangno thusin a ciah lam hi a, leitung nate (Tungzangah Khuado pawi nuamtaka kizang) nusia a Pasian a teel zaw nungak Jesu nungzui muanhuai khat hi. A luanghawm Tungzang Khangnoten khitui naptui tawh dawn uh hi. a nusiat a nu a pa a sanggamte banah Noway a om a paneu Sia Khampeek @tongsanpu leh Malay a om a u Thawng  Suan Piangte mikawmah khitui naptui tawh lungleng khuangai in om a
ng thanem te i thuakpih mahmah hi. Topa  Khasiangtho in hong
ongpih sak ta hen !                           

                                        N.tLuang@tuangpu

 


Comments

10/30/2013 20:08

Topa a piang khempeuh nang theihloh a piang bang mah om Kei. Innkuan pih Te leh sanggam adah akap Te tawh a kibang in dahdah mahmah hang.

ReplyLeave a Reply