WWW.TUNGZANGNEWS.COM

Dahpihna

10/17/2013

0 Comments

 
To,

Revd Dr. Chin Do Kham' ziletate, sanggam laizomteng khempeuh

Dr. Kham in hong nusiatna thu ka zak uh ciangin zalmang lah hilo,
ataktak himawka, cih nading uh thei loin lung-amin ka om uhi;Kidah lua
khial ahihmanin Pasian tung nangawn ah kipaukhial dekdek hi. Dr. Kham
in ko Pawlpi hong pattahna leh hong makaih tohtohnate lai tawh
gelhkhin zo kei ni. Ei a naihuai teng bek adah hiloin leitung bup a
Zomi a kici khempeuh zong a dah ahihlam ka ngaihsut khak ciangun a
puakdan hong nuam zawdeuh hi.

Pasian in ama' sep dinga a ciangtan zah zota sa-a, hong laksak hi, cih
tawh kihehnem zo hikei leng, thu-umlote' dahbangin a kidah khial gawp
ding kihi mawk hi. No zong hih thu tawh na kihehnem thei
le-uhcin ci-in tha kong pia nuam uhi.

USA-a Zomi makai teng vaihawmna tawh 19.10.2013 ni-in Tulsa ah hong
paisansa Pasian nasem minthang teng (Billy Joe, T.L Osborn te, Oral
Robert te) tawh han huang khat ah lum khawm sak dingin kikhenna hunpi
na bawl ni mah un ko zong AMC biakinnpi sungah hun bawl dingin ka geel
uhi.
Ahizongin ulenau, behlephungte' deihna zui-in a innpi mahah Biakna
kipawlna tuamtuam makaite tawh daitansakna hunpi zangkhawm dingin
programme ka geel uhi.

Sia Do Kham in lungsim hong sukha lua ahihmanin Zola phuak tampi
ki-oma tuate lakah Siapa' a leh Upate' phuah kong khak uhi.

1. (a) Kham aw nang lah Sian siangah munmuang ta cia,
Na mazap paa-bang mual ding ke'n na sa'ng e.
(b) Na hawm sinthu ngomei bang zam zilzial e,
A mi za'n paak-bang tawi laam bang paak hi e.
By: Rev. Go Za Nang

2. (a) Hawm siam zuapa, zata tong dot,
Sian-i vontawi Dr. Kham aw ...
Lungtup tuibang tung man lo-a,
Tha kiak tangbang pal aw e...
(b) Sian' geel tangbang pal sa veng e,
Tang na lungtup na nuaciangah
Gia-bang zom ding
Lailung na muang zo diam aw...
By : Upa Khai Cin Pau (AMC)

3. (a) Ciimnuai vontawi tangh-bang phong ding
Sianmang vontawi, tang ngalliam aw
Ni khat al-bang mang aw e.
(b) Zota an-bang nong it man aa,
Kangta lai ah cinthu sut tai-nga na seh,
Cik ciang kong ngil zo duam aw.
By : Upa Zam Khan Thang

4. (a) Tang hi ve cia, Sianmang vontawi,
Tang ngalliam aw, na nua ciang ah
Na min lawi-bang thang sa'ng e.

(b) Na min lawi-bang thang vangvang e,
Sian-i tawi a, namcih lai ah,
Gual tung va-bang tuang hi cia.
By: Sia Kam (Lunsan' pa)

Leitung bup ah Pasian in Zomi khat zangin mikang mivomte
tungah lungdamna thu gen sak a, Chin/Zomi kici khempeuhte ading
nakpi-a maa apang thei amah bang Zomi khat mah Topa Pasian in hong
piak kik nadingin thu ka ngen uhi. Note tawh i Topa Pasian hong
omkhawm denta hen.

Hong it, AMC Pawlpi

(Rev. Go Za Nang & Rev. Daniel Khen)__._,_.___
 


Comments
Leave a Reply