WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
Dr. Chin Do Kham in hong nusia dahpihna
Zomi sungah i makaipi khat ahi Dr. Chin Do Kham in a tun na maryland/DC hotel Shower khan sungah hong nusia cih kiza aa, a tun na hotel leh aluang kikoihna zato pen Zomi Innkuan DC makai lam ten a kikan kan lai tak hi. Update pen a hun hun in hong kiza sak ding hi. Topan aom lai a innkuanpih te hehnehna hong pia ta hen.

Information Department
Zomi Innkuan Washingtion D.C

 


Comments

10/14/2013 01:54

Da kisa ma ma ing. Its s great lost for all chin, kuki, mizo, people. May his Soul be in peace. Ka mong toh aki lou in, ahin pathen lai ten ahi mai ei...

Reply
10/14/2013 03:52

Around the world Zomis' dark day.

Reply
10/14/2013 03:53

Around the world Zomis' our dark day.

ReplyLeave a Reply