WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
DR. DO KHAM ONG NUSIAT KAHTAM LAWHNA(ZIG)


ZOGAM ZUAPA'N kha na kiat ni'n Zogam KHIMKHUA zing lua ding cing ee
Khakiat taang bang pal lua sang ee... Tangngalliam aw, Zuang hong thodih aw,
Sang sul heina, khua tuah leng maw, luankhi nullo omlo ding hi ee...
Tang na lungtup, Zogam paal ding, khuambang na gel, malo bang hial, kisa na hiam aw...
Na ban zom ding Zomi vontawi lunga na muan om sa na hiam aw...
Sung gilkial leh siktui duh in, Zo Vontawi ten Malaysia, Thai leh Delhi khuamual pan, Tang na banzal hai bang hong ngak lai ungh ee....
Cikciang khuamual nong suak ding hiam, maimit suan-a cimlo ding aw, na duang aw etlawm sang ee
Vabang pil-a tongsuah nem tawh na hawm sinthu zotangbang hong theih lai aw ZOGAM ZUAPA aw cing ee.Heisuk heito ma kanawk ding, mal zinbang ka koh na ding aw, ban in hong sam ding hi e. Tang nong lai len, kha muang veng aw, sun cim ka khawl lai zong nuam tuam e. Sin lai gel ingh sun ni tum ding, Zogam dai in dam si in ciai maw!

Sun nitum sa, khimkhua zingsa, Zogam Aksi, sam kik thei leng maw, Banzal ziatsuan hong len ning aw, khuangbang hong kho nuam ing e.
Thai lianu leh von nih gel aw, pham nua'n kham kha vei lawh ding aw e.Lung gel mawng ee, na nua ciangah, kawi leh von kham kha ding hi cing ee.Kawi leh von khamkha bek hi lo in,sawn momno teng,ciin leh tuai teng, zomi zogam kham kha hi veh e.

Zogam lengthe,zogam heisa, zogam aaksi, zogam zuapa,sun ni tum ding, dai in dam ding, kulsin tangding,paa bang mual ding,ken ka phal lo e.Lung in gel mawng, kha na kiat aw, hem lam sinthu ahiam aw cing e.


Luankhi tui tawh khen ta ni aw,ZOGAM ZUA PA ko hong ngai ung ee.Tang nasang sul ngilh loh ding aw, Zogam pawh heh veei sangee.

Sunlai luainau bang hong kah aa, luankhi nul lawh, kham kha vei lawh , GUYMON ZOMI INNKUAN hi ung ee. Mangpha aw...Pa Kham: Pa Kham aw, kong it luat manin kong kah taam hi e. Pr. Lian Pau, Guymon, USA. 


Lungzuan Sial

Zomi Innkuan Guymon

Peter kham aw, kong khak masak pen uh mal 2 khawng khial in lakam ahih manin tampi ki lamdang hi. tua manin hong gelh kik ing in hih pen na ciap teh sak zaw in.Na dam vua! ki thu za zel ni Mangpha:

 


Comments
Leave a Reply