WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Khat tang sawl bang na hei ta ung,
Simlei sauliim ka nunna uh ah;
Liangvai genthei lungzuang sawlbang vul ve ung.
Na Khutma leh na Khema te in, Lungzuang’ hong phawng mah si-in cia aw.

Lung in geel ung, Ngilh thei mah mah kei ung. Hawm Siam Zua, Dr Kham ngai-in, Zo Suan Tuailai Te Nau bang kap kap ung.

Zomi/Zovai/Zogam/GZA, etc.....Maban tampi neilai buanga, I tup I sawm zong cinman nailo a; Sep ding, gel ding sin lung ah ka ngaihsut uh ciang,

Hawm Siam Zua, Dr Kham ngai-in; Naubang kap ung. Nunnop tongdam luan' siam: Hawm Siam Zua, Dr Kham aw, Zingvai nong hawmna te; Lungin na geel ung. Na pham na; Sihsia, natsia in hong ban kha a maw!

Lungin gel ngam kei ung, Hawm Siam Zua, Dr Kham aw, Pian dang sa lua mah mah ung na phamna; Laikhun tungin hong cinlo phial hiam! Zomi Momno Tuailai te mawllai lua ve ung aw, Hong muang ta na hiam? Sim lei nuntakna, meiipi zingnuai ah; Zosuan Tuailai te nuntak zia ding hong hilh lai buang lo aa maw?

Zosuan Tuailai te lungmawl lai lua peuh mah hi ve ung. Sihna in nang hong ZO ta maw! Utlo pi pi in sihna hanmual ah, Gibang nong khen ta maw! Hawm Siam Zua, Dr Kham aw.

Na nuaciang ah Zosuan Tuailai te in, Mubang hong ngai mah si nung, Na vang kisam mah mah mawk nung maw: Ko guak in cinzo kei nung ei Dr Kham aw. Cik ciang mel kong muzen uh tam!Hawm Siam Zua, Dr Kham


Ih kimuh kik mateng nang mah tawh Pasian hong omkhawm ta hen! Mangpha maw!

Lungzuang’ zatam sialna cikciang meiibang theng thei ding hiam oo?
Zo Suan Tuailai Te hong khual lai buang lo a,


LUNGZUAN zatam SIAL,
Zo Suan Tuailai
PAU LAM DAL 


Comments
Leave a Reply