WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Kum khat sung khawng ka omna uh USA ah Kamphen tawh tawh na kasem hi. Atam zaw pen Zato apointment hi a Khatveivei Job Trainning ah ka letsak zel hi.

Tuasung a ka muh Ka gen nopthu in MONGOLIAN TRIBES. cih tawh kisai tawm ka gen nuam hi.

Ih neu lai a pai in Eite pen Mongolian minamte hi hang cih pen ih thei hi. Tuate zong koi pan kithei cih pen athei om in athei lo om ding in Zomi or traibal sung ah om in ka lam en hi.

Tuapen Nau ih siah uh ciangin a nung zang akhe akhut leh acitung khat peuh2 ah ciapteh na bang avom or adup golpipi omte in Mongolian tribe hih na a hihi, cih pen USA ka omma pek in ka theihsa a hi hi.

Kam phen in ka om na ah Kawgam mi khat nau no kiet sakna hi a, USA ah nau no ah et uh ciang in agihna teh in akhanna pen teh den uh a aguaktang in omsak ham tang uh hi.

Tuadan in omsak uh a, Tua laitak in Anung zang a a dup golpi om pen Nurse nu sia nu in mu ahih man in lamdang sa mahmah in hih teng bang cih na hi uh hiam ci in a nu donga a nu kiang gen lo in ken ka dong ziau hi.

Hih pen Apian a pat in ahici sa hi ka ci hi. A sianu ngaihsut na ah thudon lo a kiasak maw nau pan peng maw nu leh pate in don lo dan in ngaihsun in ka mu hi. USA ah pen Nau pangte leh Ui tawh kisai peng amuh sang mah2 mawk ahih teh hong nuam lo phial hi.

Tua dan in ka dong ciangin Doctor pa in za a Nurse nu in thei lo cih thei ahih man in amau nih kiho in Dr Pan ahang teng tua Nurse nu tung agen ka zak ciang in lamdang kasa zaw zen hi. Dr pan na thei hi mawk maw ka ci hi.

Akigen uh pen; Dr pan Nurse nu tung ah hih pen Mongolian Tribe te cihna hi. Tribalte hi uh hi. cih agen ciang in Nurse nu in hong dong nawn lo hi.

Doctor pan hihdan agen teh lamdang ka sa liang hi. Koci dan in ana theih hi ding hiam cih ka lung ngai deda hi.

Bangbang in kisel sawmin Namdang minpua in bang ih kici zong in min ih tu ihtate tung panin ih minam ih hihna hong thei veve hi mawk hi. Cih hih FB leh Net tung tawn in hong hawm sawn ing. Lungdam.

Zomi ih hihna Mongolian minam ih hih na bei tuan lo hi.

Siam Khaute.
USA

 


Comments
Leave a Reply