WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

Dear GZA makaipi te,

Ih it mahmah Dr Do Kham (kei tawh personal aa kithei mahmah, New Zealand ong hawh aa zong ka inn ah an ne aa kasap ngiat) in hong nusiat GZA pan dahpihna lai na khak uh kilawm (appropriate) sa ing. 

Ahih hang, na lai at uh pen Mang Lai (English) tawh  hi-a ka sim ciang iin amanlo (grammar manlo) mu ka hihman iin ka lung a nuam kei hi. Mang Lai   "adjective"  ah "d", "ed" cih te kizangh lo hi (e.g. sure; not sured)."And also please be sured that Jesus Christ our best friend is with you to bear all your sorrows."  Hih mun ah, "please be sured" diing hi lo hi. "please be sure" diing hi. Tua khit teh, "to help you to face in your bereavement,"  cih zong Mangkang te'n hong koi ci khiat (understand) sak diing hiam thei keng (It doesn't make sense). A preposition "in" koih se lo iin "to help you face your bereavement," or  " May the Holy Spirit, the Great Comforter be with you at this moment of your bereavement to help you face the challenges ahead,"  hiziau leh kitel zaw/man zaw hi. 

Hih te pen thuneu tawh a kibat hang Mangkang, Mangvom, mipil, misiam te' sim theih diing Manglai ahihman iin thupi hi. Basic grammar khawng ih khialh ciang iin a thei lo te aa diing a poi loh hang mi a thei, a pil te'n hong muhna uh kiam thei hi. Adiakdiak iin no letmat thuh teng "Doctor" vive hilai, leitung bup Zomi te aitang aa lai at na hihman un hong khial nemnum den mawk le uh cin ih vang kiam tuam diing hi. 

Atom iin, Mang Lai (English) at aa at ta vet aman sitset mah iin hong at vevua. "Global Zomi" level ahihman iin grammar, spelling, etc. te hong khial nemnum nawn kei le uh cin deih huai hi. High school sang naupang khat iin grammar khial leh "ahithei diing mah hi ei"  ci'n ki "excuse"  thei hi. Ahih hang, PhD  ngah te'n hong khial leh ki "excuse" na diing hamsa kha diing ban ah amau ii "competency" zong  "question mark" kithoh thei diing hi. Ih lai at te in ih level hong kilang sak hi cih thei gige ni. 

Hih kong genna pen ki "condemn" na hi lo zaw iin, mailam hun ah ih mi te aitang aa lai na at te uh midang te'n hong zahtak sak diing ciang level (respectable level) ahih zawhna diing deihsakna hizaw hi.

Genkhialh a om leh nong maisak diing un hong thum ing. 

 Deihsahna tawh,

Jeffrey Pau
Auckland, New Zealand 
 


Comments
Leave a Reply