WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Mun tuamtuama om Zomi makaite le Zomi khempeuh,

Rev. Dr. Chin Do Kham pen Zomi bup i makaipi khat ahihna tawh
Zomi bup in misi a nei ihi hi.

Tua hangin, Kalaymyo-a om Zomite in Rev. Dr. Chin Do Kham' luang pen
Kalaymyo ah Special takin vui dingin lunggulh mahmahna kinei hi.

Tua ahih manin, Gamdanga om (a diakin USA)te in Siapa i luang, Kawlgam
nong tutzawh ding uhleh Kawlgam panin Zomi bup min tawh Vuina i neih ding
kilunggulh lua mahmah hi.

Mailam ah Siapa' Han zong ettheih tawntung dingin bawl ding zong
lunggulhna kinei hi.

Tua ahih manin, Kalaymyo-a om Zomite in Siapa i luang, Kalaymyo ah
Zomi bup min tawh Vuina neih zawh ding lunggulhna kong pulak uh hi.

Kalaymyo-a om Zomite tangin,
Dahna lianpi tawh,

Thupuak;
Rev. Lang Suan Thawn

-- 
Lang Suan Thawn (Ka Thawn)__._,_.___
 


Comments
Leave a Reply