WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
A thu : Khuado pawi ni ding khelna

A tung a thu tawh kisai in kumsim a a kibawl ahi Yangon khuapi sung aa teng Tonzang-Gungal Tapidaw Innkuan (Yangon) pawl hawm sung aa kihel pawlhawm mimal kim tung ah thu zaksakna kong nei uh hi. Ih kipawlna in 2013 kum in a (13) veina khuado pawipi pen hong tungding 19-10-2013 (sani ni) in pawllutang ahi Rev. Dr. Suan Za Pau’ laisiangthosang inn (Hope Bible College) huang sung ah sun nai 1:00pm in kipan in pawihunte picing takin bawl dingin kikhen satin sapna lai zong kihawm khia khin ta hi.

Khuado pawi pen a kilunggulh mahmah laitakin pawlsung hawm mi ahi Rev. Dr. Chin Do Kham in a ten na gam ahi USA gam ah a nasepmabante ahi Anungta Pasian thu genna leh minam itnate thuahin khual a zin laitakin I biak Anungta Pasian kiang ah hong ciahsan hi.

Tua ahih manin, Rev. Dr. Chin Do Kham pen ei kipawlna huam sung bek in a it hi loin, Zomi bupin I maakaipi khat dongin hong ciapteh sakin ki it mahmah ciat hi. Hih bangin dahna kahnate tuakin I minambupin Rev. Dr. Chin Do Kham’ hunnu nung pen leitung mun tuamtuam ah bawl dingin hunte kigel hi.

Sivui hun ding tawh kisai thu te kiza in ih om sung pen ei kipawlna in zong siluang tawh om khawm mah bangin kingaihsun a hih manin Rev. Dr. Chin Do Kham I zi le tate, sanggam u leh naute mah bangin dah khawmin I om hi. Ih dahnate I lah khiat theihna ding in a (13) veina I khuado pawi pen a ni 19-10-2013 (sani ni) in bawlnawn lo dingin kipawlna makaite in khensatna nei in ki kipsak hi. Pawini ding pen hong kiza sak kik ding hi.

Kipawlna makaite tangin,

Thusapi
Pa Cin Suan Mang
Tonzang-Gungal Tapidaw Innkuan (Yangon)

 


Comments
Leave a Reply