WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
Tuni'n Dr. Hau Za Cin (a) Cinpu hong tung leuleu ta
Dear Muntuam tuam a om Zomi a kuamapeuh,

Zolai kum 100 Jubilee pawipi ah thusinna pia dingin Singapore pan Dr.Hau Za Cin (a) Cinpu pen tuni Oct.29, 2013 (Tuesday) 5:30 PM. hin Yangon pan Kalay Airport hong tungkhin ta hi. ZCLS Pupi, Revd Lian Khen Pau, Pa Hang Lian Thang (Hangno), Sia Lian Khan Tuang, Tg.ThaTuang tawh va dawn hi ung.

Tua lo a tuamtuam panin a dawn zong tamsim khop mah om hi. Photo ka na la uh a, hiah hong khak ing. Hih maan kilakna ah a khat pen Pa En Khan Go Pinlong hausa pa hi ei. Dr.Cinpu a taktakin ka muh cilna hi a, ka upmawhna sangin a tun, a din na sangzaw suak ei. Mipi suah hiauhuau peuhmah a, mite'n zong hong etsak giaugiau tek uh hi.

Zing ciangin nitak nai 6:30 hunin Jubilee pawipi honna om ding a, Revd Tuang Khan Kap in hong makaih ding hi. Nitak hunte ah a ut khempeuh kipai thei ding a, mun-le-mual in hong cin pha lo suak ahih manin thuduh diak teng paibaih hong kul ding dan hi.

Tuni panin khuahunte zong hong hoih to ta ahih manin ih biak Pasian' tungah i lungdam a, hunzawh siangdong hong kithuahpih ding lametna leh lunggulhna i nei hi. Thungetna tawh na phawkpih ciat ta un.

Peter Khampu
Media Dept. (Zolai Kum 100 cin Pawipi)
CMedia, Kalaymyo


 


Comments
Leave a Reply