WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
-- Zomi it teng; Topa Pasian huhna tawh ih minam party kum 25 ong cingta ding  ahih teh Topa min phat hang  -- October,24 ni teh Tedim ah Silver Jubilee ki bawl ding a,Ko tu lai tak a semsem teng peng sing om lohna ah gua zong sing tang in,ki zang cih hi lel ung.Mipi lam pan CEC zong puah kul ding beh lap ding cih te ngaih sutna ki la ding hi.Ki cin lah na hawm thawhna zong tam mahmah ding hi.A lung hih mawh te
leh a lung lut te zong party ong lut unla ong sem un ong sam ung.Nang nong ki
hel leh nang a zong hi pah hi,Ko zong tawl ki sa mahmah ung tha ong dawn ciat ta
un.
 
-- Tu ni ciangciang ZNC/ZCD in thu neihna minit khat zong ki nei nai lo a,tu
lai tak ngimna bulpi pen 2008-Constitution Puah/ A thak at pha kik ding cih thu
hi.NLD leh Taizinta party teng in sem huan ding cih thu kimna om mah bang in,NLD
pan sitni U Aung Thein zong ong pai in Constitution vai thu ong gen ding hi.Hih
2008-Constitution tawh ih minam leh gam a ding bang mah ki sem zolo ding cih
hi.2008-Constitution a deih mahmah Hlutdaw MP ten zong na ki sem thei
lo,Democracy lampi hilo, ci in Hlutdaw pan mi 109 in puah kik nang en kik ding
cih komiti phuan ta uhhi.ZCD in hih 2008-constitution tawh Zogam Zomi te ki kang
zolo ding cih hi.FEDERAL UNION hih zawh masiah Politics sepsep hang minam leh
gam ading khiatna omlo hi cih kimu hi.
 
- Tua hi in minam ih it taktak leh ong pang huan un,Ih Minam party lo tawh
minam a ding ki sem zolo cih telsa hi.Zomi min tawh party dang lah om nai sam lo
a, ZCD bek mah om a hih teh zun huan ciatni - Tu khang in matun zo nailo hi ta mah leng khang no ten ong zom toto lai ding hi. ZOMI te ih lampi sau mahmah lai hi.


 


Comments
Leave a Reply