WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi te, i minam sung thuuk et sawm mahmah leng, a zaipi leh, a hi lialua ding a bat hang, na thuuk hethet lo in, zong na toi mahmah lel hi. Kipumkhat-na a om zawh nang, milip pha zah tawh en leng, a hamsa ding mun hi het lo na pi in, tuni ciang dong, tua kipumkhat-na a om zo kei hi. Minam sung ah, hih “Kipumkhat-na” i cih kammal te, a neu a lian in, kitamlawh pen kha ding aa, a hi zong in, kuakua in, i pom zawh sawm kei hi. Hih pen, 21st Century sung aa, khang sawnsawn ciang dong i luah ding a hi mawk tam, ka ci kha mai hi.

Taanglaai ipu ipa hun te, i ngaihsut bat ciangciang a enkik pak hi leng, ki-ukna lam ah, Ukpi in uk ding, biakna lam ah, dawi na bia ding uh, kilemlo’ na bel a hih leh, tual gal hi ding; hih ciang ngaihsun phot ni; adang ngaihsun behbeh leng, ong sau lua kha in teh. Tualgal a om na ziak tawh, Ukpi om cih ding ahi mai hi. Banghang hiam cih leh, galhang, galhat te bek mah Ukpi na hi uh aa, gal hat lo, gal kihta te in, mi sila, sal a suah ding uh, utlo a hih man un, a muan a suan theih ding uh, a muanhuai, a thahat Ukpi zong uh aa, tua Ukpi ukna nuai ah, lungnuam lungmuang tak in, a om thei uh hi. Ukpi in, a uk gam sung ah, siah kai hi. Ukpi in siah a kaih mah bang in, kial a tun teh, a mi te vaak-kik in, galgilo, sagilo te kiang pan, a dal aa, a honkhia hi. Hih pen, tuhun aa, i lunggulh i cihcih, Federalism bikhalap nuai aa, “Self-determination” a hi kha zaw tam maw, ka ci mai hi. Ukpi ukna nuai ah, ki thutuak tak in, ipu ipa te na om hi cih ding ahi mai hi.

Ki-ukna pai zia thanemna leueu ah, Ukpi khat peuh mah in, a khanggui, atu ata khang dong in, Ukpi ong hi to suaksuak hi. Hih pen, Ukpi ki-ukna ii a hoih lo’ na khat ong hi leuleu ding hi. Bang hang hiam cih leh, a Pu a Pa vang tawh, a gamtat sia zong ong om ding aa, tua te in, Ukpi ong sep uh teh, a gam uh, a bit nawn kei ding hi. I minam sung ah, Beh leh Phung tampi a om zah khat in, Ukpi i cih te in zong, Beh khat Phung khat bek pan a hi kei aa, Beh kim Phung kim pan, Ukpi a sem i om ciat hi. Leitung bup kalsuanzia in zong en leng, i Zogam bek aa, ipu ipa ten, Ukpi ki-ukna a nei na hi kei aa, leitung mun khempeuh ah, tua Ukpi ki-ukna a om ahi hi.

Biakna lam tawh kisai in, ipu ipa te hun laai in, pawlpi na tam lua khol lo a hih man in, na ki pumkhat mahmah kha lel ding ahi uh hi. Tualgal nei a hih man in, khua khat gam khat peuh mah bel, a kipumkhat lo’ uh a phamawh dinmun na hi ding uh hi. A hih theih laai teng, khua sung khat ah, kua mah peuh mah, mi te galmat, sila ding utlo ding uh a hih man un, kipumkhat in, a gal te uh, a nan zawh tantan a nankhop tawntung ding mah ana hi mawk hi.

Hun te ong kikhel tak teh, mundang, gamdang te, a mipi mahmah ii ngaihsutna te ong khangto tektek in, a minam leh a gam aa ding uh, na hoih nono, ki-ukna hoih nono ong mukhia toto uh hi. Tua a khangto namdang te thumuh na te, a ban buang, a tel buang khat in, ei te in zong, i na hamphatpih kha hi. “We The People” akici kammal 3 tawh America gam ii ki-ukna paizia pen, gentehna ding in, a hoih pen, ahi ding hi. Democracy leuleu pen, amau ong patkhiat na hi lo in, Greek te ong patkhiat na hi zaw hi.

A hun tawh kizui in, ei Zomi te, i thumuhzia te khangto tektek lo ahi kha tam ka ci kha zel hi. Minam kalsuanzia ding leh, i nuntak khuasakzia ding te, a hun tawh kizui aa, i puahphat toto’ ding leh, thuhoih, nahoih i behlap toto’ ding kiimlaai in, khangmasa, i mipil masa sa, i minam bup in, gensia sia kha nuam ihi hi. Ukpi hun laai in, Ukpi te siahkaih te, na kisa keei; Ukpi ten, galgilo, sagilo te kiang pan, a na hotkhiat hun te, kial tun hun aa, a ki vaakna te, phawk nuam nawn lo, ciamteh nuam lo, lungdam nuamlo ihi hi. Hun khat laai aa, a khang sawnsawn aa Ukpi a sem ngei te, hun ong kilaih teh, Ukpi nam ahih na ziak uh tawh, “Ukpi” cih kammal ii a khiatna na leng, amau bang mah teel kha lo, ciam kha lo na pi in, mi muhdah a thuak piikpek kha mawh uh hi. Hih thuhoihlo te, ki kemcing nuam zaw mawk ahih man in, i minam sung ah, Beh leh Phung vai in, i ki thutuah zawh lo’ na bulpi khat ong hi to suaksuak hi.

Pasian thu imuh hun ong tun teh, a nungta Pasian, Zeisu, Topa a um te ihi aa, itna Pasian a nei Zomi te ihi to leuleu hi. A hi zong in, i neih pen, itna na hilo in, itna a nei Pasian nahi bek hi. I upna, i biak Pasian pen, a nungta Pasian, Zeisu hi tek napi in, pawlpi sung sanzia kibatlo’ na them no tawh, ei aa, ei san tek mah, hoih pen, man pen, kisa in, tua tawh, i minam sung ah, i buai keei ta mawk hi. Hih dinmun te hang in, i Minam ii Politics dinmun leh sanzia in, biankna leh pawlpi sung Politics ciang bek a hi aa, namdang te gengen Politics dinmun taktak i tungzo nawn kei hi. Akilang lo tak in, mite nung aa, i omna khat nahi gige ta mawk hi. Decades tampi i zekkai khin ta hi.

Zogam ah, Zomi te ii dinmun pan, 99% in, a nungta Pasian, Zeisu um i hih man in, hiam i tawi kei aa, gal i hat kei zel hi. A hi zong in, gal ihat lo’na in, Zomi te thupha i sanna khat ahi ding hi. Bang hang hiam cih leh, i gam ah, i neihsa, a om sa khua, khuaneu, khuagol, khualian te khem peuh, tuciangciang kim laai hi. Galhat namdang te khua te bang in, ong ki haltum sak a om nai kei hi. Gal do lo i hih man in, gal a nei lo iki sa kha hi. Tua hang in, minam sung ah, ei leh ei ki it zolo in, gal i kisa kha aa, thau tawi zolo na pi hang in, thu tawh iki kapkap veve hi. Minam sung ah, ei leh ei tawh buai laai i hih man in, adang bangmah i sem man nawn kei hi. A sem sunsun te zong, a hat zawh zah tan ding in, hatzo khin kei hi.

Hih bang liapluap kawmkal pan in, Zomi sung ah, a tam hethet lo, i mipil neih sunsun teng lak pan, a tangzang, a ki niamkhiat, i makai khat in, ong paisan zel ta hi. A paammaih mahmah ahi hi. Kilang lo’ tak aa, minam aa ding, muibun tak aa Politics a sem khia, Zomi it, Dr. Pu Chin Do Kham(Decease) pammaih kasa phadiak hi. Ei Zomi te pen, ong makaih ding mipil a nei lo ihi kei hi. A nungzui siam ding a om lo ihi zaw mai hi. “Majority Rule, Minority rights” aki ci Democracy ki-ukna te, a ong tawntawn hi mah ta leh zong, hih Majority:Burman Vs Minority vaibuai na a vengnai lo i Kawlgam dinmun ah, Zomi te, i minam mawhpuak in, minam aa ding muibun tak aa isep nop leh, Politics sem ding in, i sep Politics a hih lamtak namdang leh i kidempih Majority te tung ah, i kilat sak lo’ ding zong, a thupi leh Strategy hoih khat ahi hi. Akilang tak aa, a kalsuan khin, tualsuak minam Political Party a tam hethet lo, i neih sunsun ZCD(ZNC) leh Pu Cin Sian Thang te pen, hih Community based kipawlna tuamtuam te in, kilang lo’ tak aa, i support theih ding akisam a hi zaw hi. I support nop kei pi leh zong, Zomi aa ding gensiat siat ding sang, adang sep ding a tam lua zaw hi. Support ding i cih tak ciang in, $$$$ bekbek zong hi khin tuan lo hi. Support cih kammal ii zaai hi. Tua iki support na in, i Zomi tha ong hatsak pan ding hi. San zia kibang kim lo ding hi. A hi zong in, i kibat na khat in, i sisan hi khin ahi hi. Tua i sisna in, Zomi cih i minam leitung ah, ong ki theih kim na ding, Declaration abawl nuam ihi ta hi. Tua ding, ei mimal khat ciat, Zomi leh, Zomi minpua kipawlna khempeuh, i panpih ding a kisam ahi hi. Zomi it, i Zomi makai, biakna a hi zong, kipawl-na tuamtuam makai a hi zong, Zomi minpua limlim a gen siasia ding i hi kei aa, a lamsang ding, Zomi limlim a Promote ding ihi zaw hi.Hih Zomi limlim i Promote nopna in, Zomi lo ten, muhdah galbawlna a hi kei hi.

Ei leh ei i kimuh na ah, pawlpi sanzia, Political concepts kibang lo kha mah ding hi; a hi zong in, mi muh na ah, nang leh kei pen, khat na hi ziau hi. Tua them i kibat lo’ na ciang tawh kiteel khial in, khawl sawm kei ni. Khuadak sawm ta ni. "Et sawm" cih ciang tawh hi nawn lo in, muhsawm ta ni. A thei zaw ten, ong makaih un la, makai ten, na deih a bat lo’ na te uh, tawt gawp, han gawp sawm zaw lo in, thudam tawh, hong hilh un; Zomi, mipi, mimal khat ciat in zong, ii thumuhzia, ii Philosophy te, ong zai tektek na ding in, hanciam ni. Kiniamkhiat ciat ni.

Hih lai sim aa, a heh, a lungkim lo a kua ma khem peuh in, na ut bang in, suakta tak in, nong ko thei uh hi. Namdang ten, ong ko hi lo aa, ka Minam ten, nong ko uh, Ph.D (3) a zo, Dr.Chin Do Kham(Decease) in zong, na thuakzo sam hi; Kei ii dinmun bang mah hi lo lel a hih man in, ken ka thuakzo tham’ ding hi. Nat na ding ka nei kei hi.

Itna tawh,

Nicholas Pau 


Comments
Leave a Reply