WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

Zomite Pianna gam le Zomi a kici phadiak,Tedim,Tonzang,Manipur,Khamti,Lesi,Homalin,Tamu leh Kalay-Kabaw valley gam sung tengah teenna mun leh mual zui-in pau le ham kilamdang in, Minam neu tuamtuam in kilawhna hong piang hi. Amun leh mual zui-in a tuamtuam om a,1962 kum akipan Kawlgam kumpi ukna hong kikhelin, Tawlanzi kumpi hong khantoh 1967-68 pawlin a munmun ah tangthu le ngeina cihte hong kankhia uh a, Tedim,Tonzang,Tamu,Kalay gamsung a om Zomi akici diakte minam 10 in hong kipsakin ciamtehna hong bawl uh hi. Tua Zomi kici minam/behneu anuai bangin kiciamteh hi.

1.Saizang..
2.Teizang..
3.Dim
4.Khuano
5.Guite
6.Sihzang
7.Zo
8.Thado-Kuki
9.Hualngo
10.Tedim

1. Saizang Mite Pianna:

Mi masate Ciimnuai khua-ah a teen lai in, khua sungah gamsai kungpona zaangtam khat om hi. Tua zaang a teengte amun min pua sakin Saizangte na kici uh a, hun hong paitoh ciangin Saizang minamte kici uh hi. Cimnuai khua hong siat ciangin Saizang khua munah kituah uh a, tua lai pan hong khang khia uh hi. Saizang Mite' Teenna Khuate:  Saizang, Sezang, Tualzang, Teeklui, Lailo,Thaangzang, Vongmual, Aipha, Mualpi, Tuitawh, Thalmual, Phaiza, Zampi, Talhek, Kapteel, Hiangawn, Tuitang.

2. Teizang Mite Pianna:  

Ciimnuai khua ah a kiteen lai-in pawl khatte Meitei gun dung zui toin Gunpi ka a tun uh ciangin Luika khua ci-in tua munah na teeng uh hi. A khuazang in tual biakna nei-in khualai zangah apo Paangsingpi nuai suangtumpi khat gei ah bawl uh hi. Nitak khuaphat Kha tan ciangin tua Suangpi kiangah naupangte kimawl zel uh a, tua naupang kimawlte mangcip thei zel mawk hi.

Hong etphat kikkik uh ciangin tua Suangpi nuai ah Leihawm (Kuahawm) khat om mu uh a, tua sung panin Gulpi khatin naupangte la /ne zeel na hi hi. Khua mite in thaang a siah leh Gulpi khat awk in,akaihkhiat uh leh gulpi saulua ahih manin kikaikhia zolo hi. Tua ciangin a gulpi hong pau khia mawkin " Ka omna thuuk mahmah a, ka mei-in Gun baan suk bek tham loin, vansuangzawl tungah kivial ahih manin nong kaikhia zo kei ding uh hi " a cih ciangin Gulpi attan in a khua zang un a sa hawm uh hi.

Meigong nupi khat asa pia kha lo in, a lutang pia uh hi. Tua nitak ciangin meigongnu in Bualtung khua pan zin nih nei hi. Zinte nekpih ding ci-in, Gulpi lutang huanin buhtei tawh a zauhzauh le " Ka mit nong sun kha deh" ci-in, Gul lutang paukhia ahih manin, nupi nu zong lau in Vokkuang sungah bua hi.
Zankim lam ciangin Ak lamdang khat khuangin, " Zinte kha ve vua " ci-in Akkhuang mawk hi. Inntek nu zong lunghimawh in khuapihte kiangah a gen leh khua pih ten thu donlo uh hi. Innteek nu in tua Ak khuang azakkik ciangin, a Uital leh a zinte nih tawh paikhia in, khua nawl a tun phetin huihpi nungin, akhua uh ki cim in akhuabup un simang uh hi.

A zinte gel a khua uh ah ciah suak uh a, nupi nu pen ciah kik nawnlo in Baangzang khua-ah teeng suak hi. Nupi nu pen naupai (gaisa) in apasal in qcnusia hi-in, a Uital tawh Luika khua pan Baangzang khua hong teen khit a sawt loin nausuak a Nau min SukZo phuak hi. Naupang hong khan ciangin Mualbeem khua mun Teipi phung khatah hong teeng hi. Tua Teipi paulam in Teeizangmi leh teizang pau hong piang khia a hihi..

Teizang mite' Teenna Khuate: Mualbeem, Zangzawl, Dakdung, Buan, Heilei, Suangphei, Sim Suangzang, Langzang, Pangsak, Zan gtui, Mualnuam, Guasing, Tuipi, Pangzang, Keltal, Luangel, Saipi mual, Lingthuk, Vaikhuamun, Sialtui, Fartlang..

3.Dim Mite Pianna:

Ciimnuai khua pan in pawlkhat in,Geeltui khua hongsat a,tagah,Thangho leh Liando te u nau hong nuamsa uh hi,ci in ki ciam teh hi,Geeltui pan in pawlkhat Dimpi khua hongsaat a,Dimpi pan Dimlo ah pawlkhat hongpeem in,tua Dimpi,Dimlo pan a hong khang khia teng Dim minam kici hi. Dim mite' Teenna khuate: Dimpi, Dimlo, Sezang, Laitui, Tuicinlui, Tungzang, Suanghoih, Mal Suangzang, Tedim, Pyidawtha, Kalaymyo.

4. Khuano mite pianna.

Ciimnuai pan in Geeltui,Dimpi a teengte lakpan in pawlkhat in sasih khua saat hi.Inn7 bek pha a,tawmno cik teengden uh a hih man in khuano a kici paisuak a,Sasih khuapan a khangkhia te khuano mite kici uh a,tuapan Phunom khua hong zuan uh hi..
Khuano Mite Teenna khuate: .Zung, Phunom, Thaangnuai, Suangpi, Tuisau, Laibung, Tuivial, Pimpih, Ngalzang, Tampi, Cingpikot, Muallum, Vando, Dimzang, Pyidawtha, Nawikai, Dolluang, Mualnuam, Budiman, Lalta, Khuabeem, Tuilang, Lunmual, Phaileng.

5. Guite mite pianna: 

Ciimnuai ah Pu SongThu suan thado gamluah Aisan gui sekthah in a zi a ta nei thei lo a hih man in apa nota a nau nu nemnep.[Nepbuk] tawh om khawm hi ci in nau gil hong neih ciang in azipi lungkim naangin api in,ngaihsutna khat ngah a,aktui tangnih la in,a kongkhang singheeng sung khat ah koih hi,khat vei a khua u pa te sam in hau singheeng sung nizang in tum kapden,va en dih un ci hi,Upa te in a et uh leh aktui tangnih mu uh hi.la in khat a huan a,a ciap leh kha ei,ci uh hi.a tangkhat omlai taangbeem tung nizang kapna ah koih sak hi.

A sanggam nu nau hong suah tak ciang in,a zipi theihloh kal in beemtung a,aktui la khia in,a naungeek koih a,,beem tungah naukap ,i aktui keuh hi in teh ci ina zipi la sak hi.tua ciang in a khua u pa te samkik in,nizang kapna pan a ki ngah cihna in a min ni tui,nigui.GUITE phuak uh hi.Guite suan leh khak te guite minam kici a,laamzang Vangteh pan hong khangto in,india gam dong tung hi. Ni Guita upa Guite hi-in tapa nauzaw Ni Vangtate Munluah, Zil oM, Naulak unaute ahi hi. Anaute phiamphu VangSuk tawh unau khat hi dingin a ciamteh zong omlai hi. Guite Mite' Teenna khuate:  Vangteh, Pakzang, Tuizang, Thaangsan, Haiciin, Tuimui, Tuimang, Pangmual, Tongciin, Selbung, Sekpi, Vaivet, Suangbeem...

6. Sihzang mite pianna: 

Ciimnuai khua ah pawlkhat Sihkhuuk omna zang khatah teeng uh a, tua pan a hong khangkhia mite Sihzang mi kici uh hi. Tua pan Thuantak hong saat uh a,tu a Sihzang gamsung tengah hong teeng uh hi. Sihzang mite Teenna khua te: Thuklai, Khuasak, Buanman, Lophei, Bung, Zongal, Voklak, Pum  va, Theizang, Dolluang, Suangdawh,Takkhawl..

7. Zote pianna:

Ciimnuai nkhua pan in Pu hang Hil makai in tungnung,lian zaw,Tai thul,tung dim leh neuzaw te tawh Baalzang khau saat uh hi.Baalzang khua pen mualdawn zopi lak ah om a hih man in,tua pan a piang te ZOTE kici a,minam min hongsuak hi. Zote' Teenna khuate: Phaitu, Haimual, Tualmu, Khuadai, Bumzang, Salzang, Takzang, Phuntong, Sialthaw, Lamthang, Buangzawl, Mimbil, Khamzang, Gamngai, Lungtak, Sialmawng, Anlun, Geelmual, Khianglam, Talzang, Phaidim, Thauthe, Maulawn, Khuamun, Senam, Thuambual, Langphun, Lennakot, Khiangkan, Bualkuang, Likhan, Mangkuh, Lomzang, Gampum, Haipi, Bizang, Sialmei, Phaisai, Seksih, Buangmual, Khuaivum, Vanglai, Thenzang, Sialthawzang, Tuigialzang, Tuilam...

8. Thado-Kuki te pianna.

Ciimnuai khua pan pawl khat gun gal nitumna lam Tuimu, Nuamkhua, Ankhum, Tuithang, Tungzang, Ngalbual, Lalta, Tangkawng, Zampi, Mualpi cihte ah teengto in, India gam dong na tung uh hi. Thado-kukite pen minam khat, pau namkhat le ngeina khat hi na pin pawl khat Thado in kilo uh a, pawlkhat Kuki kici uh hi. Guite pianna Pu SekThah in a nungsang ciangin, a zipi tawh aneih tapate panin Thado namte piang khia cih kigen hi..

Thado a kicite in amau pen a pupi uh Thado min tawh kilo in kiciamteh uh a, Kuki akicite in amau Kuki min pen Zomi khempeuh huam a i min hi ci-in ciamteh uh hi. Thahdo-Kuki mite Teenna khuate: Hangken,Sebawk,Khuangkhan,Thangsih,Bualzang,Hiangzang, Sialpial,Tangsiat,Balbil, Suangpek,Hawlkom, Siallup, Sihpeek, Khumnuai, Khuatei, Zonglawn, Aisih, Mawngzang, Pawnpi, Mangkuh,Sulpi.

9..Hualngo mite pianna.

Pu Thlapa in Kachin gam tawn in a tapa lusei- atawh Khampat ah hongteeng a,tua pan Falam gam Suumpi khua ah lal hi. Lusei a tate sunpan Pu Hualngo suanleh khak te Hualngo mi kici a,Falam,Tedim,gamgi dung teng ah teeng uh hi..Hualngo mite Teenna khuate: Darkhai, Bapi, Bukphil, Ngente,Zimpi,Zimte, Thinghlei, Tuidil, Dampi, Vutbuak, Haimual,Kawilam.

10. Tedim mite Piankhiatna:

Tedim mi (Tedim clan) cih min pen acillamin kua mah ki om tuanlo hi. Hun hong paitoto in Pu Kam Hau in Tedim hong luah ciangin, tua Tedim mun ah a teengsa/ om masa minam 7 te ahi; Saizang,Teizang,Dim,Guite,Zo,Thado-kuki,Vaiphei, Hual Ngo te sung panin pautaang {Common languae} TEDIM pau kici khat hong piang khia ahi hi. Tua a hihman Tedim pau pen anei tuam omlo-a,a kitaang a ihneih khawm ahihi. Hih minam 7 sungah Ngeina /Tatzia tawh kisai abulpi 3 in kikhen a, Teizang,Dim, Zo cih na omin, tua teng sung pan zattang ngeina dingin TEDIM ngeina hong piang khia a, hih zong a neituam om loin i taangzat/zatkhop ngeina suak hi.

Tua ahih manin hih minam tuamtuam kigawmte sung pan hong piangkhia TEDIM ngeina le kampaute pen kua ma aituam/neihtuam hilo-in Zomi akici phadeuh minam [clan}10 te kigawmna suak hi..Mangkangte hong khan ma in Tedim ah Pu Kam Hau gal matte simloh beh nampi 20 te na teeng khawm uh a pautaang, ngeina taang zang khawm thei uh ci-in kiciamteh hi. Tua beh 20 te pen a nuai ateng in na kiciamteh hi.
1.Sukte..
2.Guite..
3.Thahdo..
4.Vaiphei..
5.Khuangzang..
6.Manlun..
7.Mantuang..
8.Munluah..
9. Zilom..
10.Naulak..
11.Hatzaw..
12.Hatlang..
13.Lethil..
14.Bawmkhai..
15.Buansing..
16.Valte..
17.Hangluah..
18.Tapsak..
19.Gualnam..
20.Tawmbing..

Tedim khua inn 300 aphak laitak {AD-1810} khit ciangin Pu Kam Hau (Sukte) makai-in, Pu Khoi Lam (Hatzaw) leh Pu Mang Gin(Hatlang) te tawh Kam Hau UPADI cih na bawlkhia uh a, tuni dong Tedim gam taangpi ki-ukna hoih pen suak pah hi. Tua Kam Hau Upadi bawl vaihawm Upate lakah Thawmte,Naulak,Zilom,Lethil,Samte beh teng kihel uh hi.

 


Comments

Hau Suan
10/30/2015 23:36

Hih sungah Guite' tangthu leh Guite' tangthu sungah thute a gen dan kibang lo,koi pen thudik hizaw ding??

Reply
08/19/2017 00:26

Zomi kichi pawl leh kuki kichi pawl..kua upa jo diam

ReplyLeave a Reply