WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi ulehnau nulehpa te aw,
Dr Do Kham vai ih zak ciang in ki um zo mahmah lo hi. Minam a ding sup
na lianpi in zong ih ngaih sun a bang bang a hi zong Zomi Khangno ten
hih thu tawh ki sai in lung gulh na ih mi pih te tung kong dong uh hi.
Dr Do Kham hong nusiat na vai pen
1.AG Sia khat in hong nu sia hi sak kei ni.
2.Saipimual mi khat in hong nu sia hi sak kei ni.
3.Agape pawlpi mi khat in hong nu sia hi sak kei ni.
Gam dang a om mipih ulehnau nulehpa te aw, Dr Do Kham pen Zomi tang
thu a ding in a mang thei ngei nawn lo ding Minam makai khat ahih man
in a ma luang pen Zogam mah ah nong ciah pih zo uh diam Khangno ten
lung gulh mahmah ung. Sangmang Han dan mah in a mah han bawl leng cih
ki lung gulh mahmah hi. Gam dang a om teng in Kawlgam ciang hong vai
hawm thei le uh cin .Kawlgam lam pan ZOMI kipawlna tuamtuam teng in
maban na zom toto thei ding hi. ung. Zomi Minam makai taktak ahih na
khang sawn tam pi a ki mu thei ding lung gulh mahmah ung. Hong ki kup
pih ciat un.

-- 
Zahtakna lianpi tawh;
Kam Suan Mung
Zomi Khangno Kipawlna
Kawlpi

TOPA THUPHA MAW LE !__._,_.___
 


Comments
Leave a Reply