WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
*Lasa leng lakam ah... Zomi Zogam
Biak innsung ah ...Zomi Zogam
Pawlpi min ah.... Zomi Zogam
Thugen leng... Zomi Zogam

*Online ah ...Zomi Zogam
Online ah...Zogam galkap
Online ah... Zogam lapi
Online ah... Leitungbup huam

*Zogam ading... Online pansem
Zogam ading.... Convention nei zihziah.
Zomi ading.... A pan Z kipawlna namkim

*Kipawlna pan.. Lampi kiphuah lo< Mei kitang zolo
Kipawlna pan... Azawnte thaman tawh kisem
Kipawlna pan... Apilmasasa sawlkul loh inntuan. Maikum teh... I pawlpi mitek in Zomi akici kimdiam
I pawlpi mi hinapi... Chin Party makai leh member kuateng om
Ipawlpi mi hinapi ...CNF thapiapia uateng ki om

*Tua ahih leh .... USDP leh NLD hileng
Nammin Zomi aci gam kua teng kiom.
ZCD in Zomi akici taktak ding ahihiam?
Azenzen in ZCD in Zomi kicitaktak ni leh

*USDP, NLD' CPP party sung om te in 
Zomi ci in IC ah agelh khia ngam teng khutlam!
Biakna thu ah Zomi kici tenten eiteng in 
Maikum ten minam kisimkhitteh i IC tek kilak leng..
Kua in zuau phuak kilang ding.

Mipil zuaphuak ..Mihai thutang
Thutang genlua...Mipil maizum
Makai paalang... Mipi nungdelh
Mipi teivang... Makai mazang.

Athu nei te .. Avalut ngam
Adeih pen ngah .. Aminam min.
Nadeih na min.. Agelh siamte
Namte in .. Minnei deihna bang lian in sam thei.Hau Thang

 


Comments
Leave a Reply