WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
BURMA HUNZUI THULUANG LEH ZOMI AW


Sunday, 11 November 2013- 10:00 am - 1:00 pm sung Myanmar Peace Center (MPC), Yangon ah kha 1 khatvei kibawl kikupna "Meeting" ah ZCD pan keizong va kihel theih ing. Political party 24, thautawi kipawlna 2, MPC pan central executive committee leh advisor teng, leh union minister 3 teng kah uhi. MPC' vaihawm hi-in meeting madeuh in hong zasak pan ahih man-in ZCD pan sawltang zang, a'ngek pen keimah ava kihel kha ing. 

Media tuam tuam zong sam in, kikup ding thulu teng gen khitciang pusuak sak in media losiah meeting ding a sapteng nai 3 sung bang meeting pah hi. November 11, 2013 ni-a-kisuah New Light of Myanmar (Burmese Version) ah amau deih teng suaksak khin zo-hi. 

Meeting pen U Aung Min in "peace process", U Soe Theih in "political prisoner", leh U Khin Maung Soe in "electricity" tawh kisai teng tomkim pulakna tawh kipan hi.

U Aung Min, minister for presidential office, in i theihsa peace process hong gen in, Laiza Conference ( November 4 - 5, 2013) a athukim teng hong pulak kik in December kal masa leh nihna sung in khat vei Ba-an, Karen State ah bawl laiding cihzong honggen hi. 

U Soe Thein, minister for presidential office, in tukum beima political prisoner teng khah khiat ding hong pulak kik hi.

U Khin Maung Soe, minister of electricity, in mei meter man akhang sak vaitawh kisai mipi' ngaihsutna la-in khensat kik dingzong hong pulak hi. Meter man a khang ken zong deih keng ci hi.

Union ministers 3 teng in amua tawh kisai vaipuakte hong pulak khitciang party-delegates lampan dotna leh kuppihna hun tawm khat sung hong uhi. Party 9 in dong a ZCD pan ken zong dotna minister 3 tung khatciak kanei hi.

A masa pen-in- Laiza Conference (November 4 - 5, 2013) khit deuh November 7, 2013 - Thursday in Bamo Township Manse khua ah thauging in bangthu gen nuam hiam, bang adeihna hi ding hiam? Union Peace-making Work Committee leh minister in bang dan-in na ciamteh uh diam? cih ka dotna pen U Aung Min in akisai nawnlo October 24, 2013 ni-a thauging vai tawh bek hong dawng hi.

A nihna kadoh pen- Anunung pen political prisoner teng a-ki khahkhia lak ah non-state armed (mualmi thautawi) te' minpiakbek tamzaw in kaciam thieh hi. Thauvai tawh kiman pen international law ah political prisoner in ciam teh hi ci'n kaciam teh khakna om hi. Akibang ve ve thauvai tawh akiman partyte minpiak te'n mualmi thautawite minpiak bang in tukum beima lam-et a-om diam? cih ka dotna pen U Soe Thein in naingnganye potma (political charge) tawh a hih nak leh kikhah khia ding hi ci'n hong dawng hi. 

A thumna kadoh pen- Meter man akhang tawh kisai mipi' ngaihsutna cikciang la-ding a, cikciang man-ding? Nang (minister) mah mah in zong deih lo na hih teh mipi deih ding lam en keng. Ahihhang akilak sawm ve ve leh suaktatak leh nekngaihna omtuamlo a a-semding research institute khat peuh peuh in vaipuak la leh e? ci'n kakuppinna pen U Khin Maung Soe in a-dang department in sem ding hi cih bek tawh hong dawng kik hi.

Hong dawngkikna tekvuah "Zomi Party pan thudot tawh kizui in" ci-in Zomi mah bulphuh in thudot lian hong dawng loh hang hoihtak mah in hong dawng uhi.

U Khin Maung Shwe, MPC, in tukha bei-ma Chiangmai, Thailand ah kopkhat mi/party 10 ta-bang non-state armed teng tawh kimuh theih na'ng MPC in vaihawm hi cih pulak khitciang hun man hi.

Kap Khan KhualNote: http://www.youtube.com/watch?v=CQvhOUqtdAg&feature=share ah zong ki-en theih hi.


-- 
-- 

                        Pu Chin Sian Thang La Phuahte

   
   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw, 
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong 
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.


( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e hang,  zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei zong hang lengh  e..

__._,_.___

 


Comments
Leave a Reply