WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
HAKA CHIN CONFERENCE LEH FALAM KHAWMPI-- 1948
 Sanggam te; Tu lai tak HAKA khua ah CNP leh CNF te makaihna tawh
khawmpi om in,a mau genna ah kum 60-khit teh,1948-kum Falam khawmpi
khit a na sia penpen Conference hi cih thu suah uhhi.

 1948-kum lai Falam khawmpi pen thulu nei in,1896-kum mikang ten ong
bawl sak Chin hills Regulation acts (Ukpi ki ukna,Siah tung siah phei
piakna) kum 60-sung mipi gimna,tawlna,  thuakna teng ki bang in,a puak
kham Conference hi.Burma in Suahtakna ki ngah ta se leh,Zogam ah hih
Chin hills Regulation Upadi bei tuan lo ahih man mipi ki so in mi 5000
val kah in deih lohna ki pulak a ,ZOMI Namni 20-2-1948 in ong piang
khia hi.

 Tutung Chin conference cih pen thulu omlo,ngimna ki pulak khia lo
hi,1948-Falam khawmpi tawh teh thei ding hi vet lo hi.CNF te makai in
CNP tawh ki pawlna nih makaihna bek hi.Tu lai tak Zogam ah 1948 lai
dan hi nawn lo in Nainganzi Party zong tampi ki omta in,ei Policy ciat
tawh ki paipai hi.2014- kum teh Naypyidaw ah Gam buppi Conference om
mah leh zong minam buppi vai cih tawh ki kah lo ding thu ki kupna zong
omlo ding a,ki pawlna zui,Party zui in kikah ding in thu ki sung ding
dan hi zaw hi.Politics ah ki met dokna hi kha zaw ding hi.

 ZCD pen ki kah lo a,kah lohna pen CNF te makaihna ban ah
Tedim,Tonzang gam ah sisan naisan ong suah in,khut khialhna na sia lua
hi.Inn mi lo kho singpua,thau tawi lo te zawh thawhna,siah
donna,thahna ten hang zong thubulpi khat hi.Ei pen Chin hi lo limlim
in Zomi ih hih na tawh C thulu nuai ah ki pai sawm lo hi.Ngimna ki
bang te sep khop theih ding ZCD in a tawntung in,kong ki hong hi.A pai
khempeuh zong Chin deih hi khin tuanlo uhhi.

 Chin state buppi leh minam khempeuh Conference zong hi kha lo a, apai
teng pen,party leh mimal vai  bek hi.Mipi in teel in va kah un kici mi
khat zong omlo dan hi.A pai te a mah leh a mah tangmi bek hi uhi.Hi
khawmpi makai ten Chin State buppi tang in a gengen uh pen C min tawh
hamphatna khat ngimna zong nei kah thei ding uhhi cih muhna om hi.

--
                   kamlian

                      *  Pu Chin Sian Thang La Phuahte*


   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw,
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

*      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.***


( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah
thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e
hang,  zaw e gial zaw e..(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual
in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten
muang,zawng e muang zawng e...( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih
na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal
henkol,khai tam zua aw e...( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng
tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh
lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin
Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi
lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang
pan e.( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw
dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung
lai khuam bang,nang hong gel gel aw.( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang
ciim lengh e.
( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah
bang,kei zong hang lengh  e..
 


Comments
Leave a Reply