WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Aizawl Zomi Innkuan President Pa Sawmpi in gas puakna ding ci in
mawtaw pi khat leikik in tun mawtaw 9 neita hi.Pasian thupha piakte
hoihtakin kemthei zangthei semsem dingin Pasianin thupha hong piak sak
tahen.Alungdam pih NK.Nangtawng Aizawl.

 N.K Nang Tong <nknangtong@gmail.com
 


Comments
Leave a Reply