WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
Tahan mo puansilh kawm aawng suk lala mithum
THUSUAK cih kam mal zong Zomi ten ih buaipih mahmah kammal ahihi. Hih THUSUAK nei ih cih te leuleu pen Lungsim leh ngaih sutna thusim nei pahpah uhhi. Ze-ol nono in mi lungsim ahei thei na ding leh midang te in amathu gen aup theih asan theih nading in kam zol pha mahmah uh hi.

Hi bang thu suak nei te khua mial lak, meisuk mitna, tho puan khat sung ah khasiangtho lawm neithei pah mahmah uh a, Pasal te ahih leh nungak melhoih omna mun, Meigong numei cidam asak na mun, Pasal khual zinzin na munte ah Gospel pai hat mahamh uhhi. 

MI te'n ATHUSUAK AUP THEIH NADING IN kineih kem siamthei hi. NUMEI thu suak nei te ahih leh Pa in nang tawh lumding cihi' ci in Pasal zol thei uh a, Numei leh Numei kizol om ngeilo uh ahihi.

Ama ngaihsutna bang apian theiloh teh Topa hong sawlhi ci-in paulap zong thei hi. Pasian min suang in Zuau khem siam kiva mahmah hi. Hih bang mi te atam zaw Laitan Sang lua lo khualzin hat lua lo NU LEH PA thu tam zuih khol lo, Tha dah nalam kiva theimahmah lam te hi thei pha diak hi. 

KHASIANGTHO TA nei theihi. Misi tho kik sak' hing kiksak ding in kithawi in Pasian ki neih sawm pha mahmah hi. Hih bang THUSUAK nei tezong a nasepna khua ta lamvive pankipan mah hi zel a, nupi hon lom tang in um in zui luailuai thei uhhi. Tua aban khua sian suah cih sang thei mahmah uh a. KHUASIAN SUAH ,CIKDUMSIM, DAWISIM, cih lamsang uk pha mah mah hi.

Ih theih telding leh Zuih ding, zuih loh ding ih khen theih nading in, Khua pi te Khuasian suah, kiza ngei keihi. Inn sang pipi golpipi te kilam in om hi. Leitung ah Khuasian suah anak zat mahmah namun pen Zogam Zomi te omna Khuate teng bek ahihi.Hibang khua sian suah aneih uh ciang in nat lamdang piang pahpah thei zaw ahih man, Zomi te supna lian pi om zawsop hi.

Hau Thang


 


Comments
Leave a Reply