WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zolai Simbu Kum 100 Cin Pawi Ah - 6 


Hong theisiam unla, Siapi Thuam Khan Thang thuhilhna pen a tuam vilvel a suaksak dingin ka ngaihsun kik phot hi. Ama thugen a kilawp mahmah leh mipi hong khoih mahmah pen "Tuhun pen gualkhadi gui kizamnelh bangin Zomi khempeuh in i sepna khempeuh ah sepkhop hun hita hi. I bulpi a kibang kei zongin i sepna ah mabung khop hun hita hi (paradigm shift)...." cih a uang gen mahmah khat hi. Tua pen tuhuna leitung kalsuan dan hita a Zomi te zong tua kalsang suan dingin hong deihna a gen ahi hi. Gualkhadi a kung, a bul a kibatloh hang a zamna a dawn lam ah zam khawm, singkung khat ah luai khawm uh hi. Zomi te zong tua hun pha ah Topa in hong tunpih hi. 

Pawi hon nitak a lungsim hong lawng mahmah khat pen Bethel Zomi biakinn pan Nupite, "Zolianu kei, hong lam vang"cih la sa kawma hong lam diamdiam uh ahi hi. Zomi te paunak ah "Numei thu leh Sialpi ki in kilam ngeilo hi," cihte khengin Zolianu te Topa in hihtan hong tonpih, hong tunpih hi cih a lahna uh hi a; numei te kinelhsiah in kinengniam in kipampaih in kisimmawh thei hi nawnlo hi; numei thu zong thu hita hi cih a lahna uh zong hipah ahih manin mipi lungsim hong lawng in dai khipkhep in kien lile tek hi. Lungsim sung tawng kietphatna leh kisatsuahna hoihtak khat hi a, minam khangto i hihna a kilangsak lasakna leh lam lahna ahi hi. Khanglui huna ngeina hoihlote damdamin kikhelkhel hi cih zong kitelsak ka sa hi. Ngeina hoihlo cih ciangin khuamuhna ciang tawh kituak a tua huna kisam, kizang ngeina hi a, muhna theihna a khan tawh kituak in pilna leh ngaihsutna zong kibehlap in khang hi. Nidang in numeite pen innsung ciang bek ah kiomsak in naukem, anhuan, inn cing cih ciang hi a, innka pial in khuasung vak leh 'numei sia peuh thusia zong' cih bangin kiminsia sak in inn pua a pial ding kideih vetlo hi. Tua hangin numei theihna leh pasal theihna, a khuamuhna uh a thu theih uh kikimlo ahih manin 'Numei thu' pen a kicinglah zaw den khat na suak hi. Ahi zongin tuhun ciangin numei zong pasal muhna ciangciang a mu hita in pasal theihna ciangciang a thei hita a, lungsim nem leh khauh thu ah zong thudik thuman thei peuh hangsan hita ahih manin numei zong thudik thuman thei in pil in hangsan ngam lelta uh ahih manin Zomi te paunak leh ngeina pawlkhat a hun tawh kizui in hong kizangthei khin nawnlo hi. A hoihzaw, a sangzaw, a pilzaw kahlei ah Topa in hong kahsak in hong lamsangta hi. Lungdamna tawh lamna hi a, nupite in zong pasalte hong elna uh, hong demna uh, hong kona uh leh a khasiatna uh hong pulak hilo in - a hun zui in Zomi te zong Pasian thupha tawh kikhangto ta hi cih hong lak uh hizaw hi. 

(zop lai ding) 

 
 
 
Hau Za Cin
Phuitong Liim
www.hauzacin.blogspot.com
 
 


Comments
Leave a Reply