WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

US gam pekpan kawlgamah Sangmang ngiat ding a ong pai Rev Judson leh azi kum 200 cin pawi thupiin nasia mahmah a lungdam huai peuh mah hi Hih hun sungah hunzat na tuamtuam mipil leh makai tengin ong nei to ziahziah uh atua sungpan ei apa Rev Enno PhD in nipi ni sun kikhop naah sermon ong neih pen Siam lah siam thuk lah thuk zai lah zaiin thugen khempeuh lak ah thupi kisa penin siam kisa pen in BWA pan a ong paiten nohset ziahziah uh  a ang tan huaiin lungdam huai mahmah hi.

Tua sung pan ei a pa mah Rev Khoi Lam in zong morning Bible study ong pia ziahziah in zaknop kisa in ki tai mahmah ciat a lungdam huai leh lungkim huai mahmah hi.mailam teh a nih un khan kumkhua ong sawt na ding un thunget sak ciat ni Zomi u leh nau te aw Topa thupha ci ni ei


Sia Lianno
CZBC ZZBA ZBCM
Maymyo/ Pyin Oo Lwin
 


Comments

10/13/2016 09:10

control

Reply
10/15/2016 08:53

Bible study is really important for the people in this world?I am surprise to see this.As i heard that many things have been changed in the bible by the people according to their choices.

ReplyLeave a Reply