WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

Ute Naute

Hih bang a a lip;khap huai sum zonna Guihtheih, Kham theih, Hai theihna, Thauvui thautang zuak a sum bawl bek hilo in Mihing tawh sumbawlna nong gengen uh ciangin ka theih loh tampi theikha ka hih man in keimah bang a a theilo mi tampi in zong theih lawh ding ci-in ka lungdam liang hi.

Ka ngaihsut kiikkiik ciangin tu-a bang a lipkhap huai nasem te Zomi mah hi hang a, Zomi te a tamzaw Tapidaw Kristian vive ihih manin Tapidawmi mah hi thawhthawh ding hi.

Tua bang mihingte ngaihsut ding a ki lawmlo lkiang nasep na sem,  # 4 zuak, Thauzuak, Mizuak te den a icihsa mah banginTapidaw Christian vivete ( puaisa hon khat bang Pawlpi Upa om liang kici) ihih manin Ih Pasian thuthuk sanzia (theology) kihilh thak (laih huai ) mahmah kasa hi.

Ahangin thuhilhsiate khatkhat in 
1.  Ngah theih nading lampi a om naakleh banglam banglam cilo in ngahtheih
     na ding zong un" ci-in thu iki hilh kha ngei hi.
2.  Lampi manlo tawh sum ngahna hangin Biakna lam + Pawlpi ah sum tampi 
    ong khan ciangiin thu kihilh ding ki tai ding cih thadah thu nakpi in ih ki 
    ngetsak hi.
3.  Kumpi in zuihding thu khun a koihte ei Tapidaw te mahin ih thusim kei a sumtawm bei theihtheih na ding lam ih tum hi. Gtn in Motor licence neiding cih thukhun a om kimlai licence neilo mah ih lei thanghtangh hi.Tuate a tamzaw Biakna nasem te i hihi.

Tapidawte Ih Mindset laih huai kasa hi.

Dam Khua Nang
09-731-649-74

 


Comments
Leave a Reply