WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi a kua ma peuh,
Yangon, N.Dagon aa Myanmar Christian Church Yangon(MCCY) Senior Pastor leh Ministers Training College(MTC)founder pa, Nu Niang En Lian(kei naunu) ii pasal, Vung Sien, No Sien Cing, Pau Sien Lian leh No Sien Huai te ii pa, Phaitu khua aa teeng Pu.Thang Za Pau leh Nu Hau Khan Vung(si khin)te ii ta 12 lak pan tapa upa pen, Rev.Laang Lian Mang(Kum 46 val) in, a it mah mah a zi leh ata te 4 nu sia in, tuni 12/5/2013 1:45pm Myanmar Standard Time (1:15am USA Eastern Standard time) in, Vantung ong ciah san ta hi cih mel thei a kua mapeuh ong zasak ingh.

Sia.Mang Bawi pen Man Tuang beh hi in, India Combatore pan B.Th, B.D man in, Phaitu Tuiphum pawi pi leh Zo Baptist Church Yangon(ZBCY) ah Pastor tawl khat tuak sem in, Cincinnati Bible Seminary(USA) pan M.A Ministry 2001 aman khit ciang a Sia ten D.Min zom to lai in a cih na ngawn Pasian na sep zom kik nuam lua ta a hih na tawh Kawl gam ciah ving veng aa a ministry ki pan pah hi. Tonzang HS aa, Tan 9, tan 10 sang a kah lai pek pan gup na thu khua kiim khua paam khawng aa zong a taang ko ko ta khat hi in, Pa mai mah hi.
USA, MD ah a nau te Pa.Laang Suan Khai(Nu Zamnu), Pa Hang En Mang(Enpi)a zi Nu Cing Sian Huai) leh Tg Hau Sian Mung te om uh hi.

Sia.Mang Bawi ii naupa ahi Rev.Mang Kho Lian(ZBA Zo Lai Siangtho translator) in zong ni kum 2012 January kha in kum 46 mah a phak lai tak ong nusia khin hi. 

Albert Paupi
 


Comments
Leave a Reply