WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Tg.Go Khan Kham k.35(upmawh) Cikha khua s/o Khan Za Lam pen 24/12/13 zan nai 9 kim a hawkguam thukdeuh ah kia in 25.12.13 zan nai 9 in atunna Do Sian Sang (vokcing a om) te omna Muthi Khua Aizawlpan (km
15) in hong nusia hi.

26/12/13 ni in kivui hi.27.12.13 ahan Zomi Innkuan in bawla asumbei teng Ex.President Kam Tuang in sik hi.Tg.Kham pen hanbawlni 2pm in aminpi apa min te kitheician pan ahimanin khua lama luangpuak danding leh nadang kigeel theinawnlo ahiman Muthi khuate hanmual ah Liangvai phumin akiphum ahihi.

Kham tungtang Zomi Innkuan Aizawl te  hawmthawh huaina tampi te hong maisak unla adahakap te Pasian Khasiangtho in hong hehnem ta hen.Ngetna: eimi te ihsih ciang eimi min kitheilo akhua kitheiloh na hangin Zomi Innkuan ten malakna te haksa tuam mahmah ahimanin Zominpi gennop phatloh poi mahmah hi.

Itna taktawh Zomi Innkuan Aizawl
 


Comments
Leave a Reply