WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear U-le-nau,

Kalaymyo ah motor leh cycle hangin sihnal lalna tampi om
den hi. Zan
diakmah, Dec.4, 2013 (wed) Pm.4:00 hunpawlin Tahan saklam Munlai
veeng
lamlianpi dungah eimite tuaktuak Thawlagyi khat leh motor cycle
tuang
pata nihte in hanmual lam hong liamsan uh hi.

Cycle tunga
tuang khawm patate pen a tapa, Pa Za Sian Nang (kum 50)
leh a pa ahi hi. Pa
Nang pen tulaitak Tahan AG ah piada sem hi a, a
sepzawh zawt nai lo hi. A pa
pen Singunau Tuiphum pawlpi ah om hi.
Khamtung Pangsak khuan panin 2010 in
Tahan hong lalsuk uh ci hi.
Inntuan khin ahih manin De.6, 2013 ni-in amau
pawlpi ciatah sihvuina
hun bawl uh a, hanluang khat tuak tawh han khuk khat,
Taih, Ohgul khat
sungah vui khawm uh hi.

A thupian dan hibang ci uh
hi. Tawhlagyi pen Tai giat lampan van khia
khin, a ciahsuk hi a, cycle tuang
patate zong vaikin khat tawh Kawlpi
lam zuansuk mah hi a, a nihun bel hat
sim leh kilawmin gen uh hi.
Cycle te'n motor makhialh a, kawi baih zek hi
ding hiam motor in
zialneuh suk pah ci hi. Motor lah dam hawl tuan lo, Cycle
te'n lah
makhialh baih lua, nawhkhah zek uh, kawi biah zek ahih manin motor
in
ahun ngah thei vat lo a hibang a tungin a mute in gen uh hi.

A pa
(amin thei pak lo) pen a phual ah hong nusia pah a, a tapa, Pa
Khai pen
Kawlpi zato kipuak a, nitak nai 6 pawlin hong nusia leuleu
ahi hi. Cycle pen
bangmah cikhol lo ci kik bilbel uh hi.

A taihkha  motor pen Pa Khua Vel
(a min lamdang nasak khak vua leh
Zomi sitset mah hi) te' aa hi a, a hawlpa
pen amau innkuan a hi lo,
eimi mah hi a,  taimang pah ahih manin tudong
kibumang pah cih kiza
hi.

Misite' lam pan a ngei ma-un motor neite'
lam pan in  Sihgalna Ks.10
lakh, tuak pia uh a, vok khat tuak mah tawh a
sihni va gui to uh hi.
Tua pen innteekte nget hi lo hi. Cycle khat man ding
zong pia uh a, a
vekin inteekte'n Ks.30 kipawl beihlawh uh hi. Thusai dang
bangmah om
lo-in vailemtakin kisiangsak thei uh hi.

Hih bang siatna
a thuak a munmun ah om meltheih tanau leh khua-le-tui,
a thei kha nai lo leh
a theinuamte' aa ding ngaihsutna tawh dahpihna
lai a gelh i hi hi. A sihni
zingteh ka za pah a, a min leh a pandan
tel zak kha lo ka hih manin tu'n ka
za kik teh hong suaksak ka hi hi.
Topa'n dah-le-kapte Ama nopna tawh hong
tuamsak ta hen.

NB: Dahpinna leh lainatpihna tawh i suahsak, zakna bang
ahih manin
tawmtawm a kipelhna a om khak leh kitheihsiam i ci ding
hi.

Peter Khampu.
Kalaymyo

--

Peter Khampu

CMedia, Kalay
 


Comments
Leave a Reply