WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Kong it Zomi u leh nau akua mapeuh,

Tutung peuhmah kithutuak takin ZOMI ciliai dih ve ni ee. Zomi, Tedim, Chin cihte koi maan zaw cih zong nawlkhin photin kithutuah ding sin limlim leng ut mahmah hang. I sanggam Mizo te in Mizo ciliai thei uh ahih manin eite phakzawh ding hi nawnlo uh hi. India lama i sanggam dangte zong Zomi ah kigawm khin ta uh hi. Zomi pen i kawllukhu ding hi-a, tua nuai ah  Teizang, Saizang, Zo, Khuano, Sihzang,Dim,ctp. ihihnate abeituan ding hilo hi.


Martin Luther lawmpa Philip Melanchthon pen itna nei, mi thukhual mahmah khat ahi hi. Melanchthon in: In essentials, Unity; In Non-essentials, liberty; In all things, Charity na ci hi.  (A lo theilo a thupite ah, Kithutuahna; A thupi lua lote ah, Suahtakna; Na khempeuh ah, Itna).


Zomi vai pen eimi ta ding athupi mahmah khat ahih manin i kithutuah ding deihhuai mahmah hi. 2015 election teh suakta takin ei deih mi leh party piathei hihang. Zomibup kithutuah kullo hi. Na khempeuh bel itna tawh semin, thu i gen a, lai i gelh zongin itna gim a nam ding thupi hi.


Tutung census vai peuhmah ah kithutuah sawm hamtang dih ni guai. Bangbang i gen hang i kithutuah mateng ma nawt ngei lo ding hihang.  KITHUTUAK TAKIN ZOMI CILIAI DIH NI ci-in akua mapeuh hong zawn ing.


Zomite gual tawh tan bang kim ding alunggulh leh angaklah den,Sia Do Suan Mung


 


Comments
Leave a Reply