WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
1. Kei kahai zongin nang napil peuh le cin.
2. Nang nahai zongin kei napil peuh leng.
3. Kei kaheh zongin nang heh keipeuh lecin.
4. Nang naheh laitak kei na lungduai peuh leng.
5. Nang nong mudah zongin ken hongit peuh leng.
6. Ken kong mudah zongin nang hong telsiam peuh lecin.
7. Kei ka kipilsak a, ka kilian sak zongin nong telsiam nak leh.
8. Nong gensia zongin hong telsiam peuh leng.
10. Kei ka cimawh zongin honghuh peuh lecin.


Dal Sian Hung
Kuala Lumpur, Malaysia.
Mob: 011-1521-5972
Email: dalsianhung@gmail.com
Facebook: Dal Sian Hung
 


Comments
Leave a Reply