WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi ulehnau,

Akua mapeuh kumthak thupha kongpuak masa hi.Ko innkuan leh adiakin Zomi Pasian nasem te adingin thu hongngetsak akua makhempeuh te tungah lungdamna thu kong pulaak nuam mahmah hi.Abeisa kum 27 sung Topa
lenggah huan nasepna sungah Zogam pan kipanin Kawlgam leh leitung muntuamtuam ah Topa hongitna Lungdamna gospel thu kapulaak khak manin kalungdam lua hi.


Pasian in leitung bup a om Zomi khempeuh a itna tawh hongtuam den henla,kum 2014 sungin Topa hoihna imai ah hong paikhol henla, lametngam loh thupha tawh hong dawntuah tahen. Adiakin US gamsunga om Zomi Pasian nasem te, Zomi makai tuamtuam te leh Zomi akua mapeuh tungah lungdamna thupha kongpuak masa ciat hi.
Pasian hoihna in mimal kim tungah hong tung den tahen.

Kum 1993 akipanin kalunggulhna leh kanu hongkam vaikhakna ombangin kum 20 hong cinkhit ciangin Topa geelna tawh sang zom kik thei dingin hunpha kangah manin kalungdam a, innkuan mimal 6 kavek pi un Jan 12 ,2014 ni in Nashville khuapi kongtung thei uhhi.

Ka sangkahna ding pen- Southern Baptist Theological Seminary hi in Louisville khuapi sung Kentucky state ah om hi. Zomi te adingin sangmang ipu Thuam Hang leh Pau Suan te Rev. Vial Nang te tui aphum sangmang Dr. East in 1897-1901 kum 4 sung asangkahna mun ahih manin kalungkim deuh hi. Zomi te maban adingin tangthu thak akipan daninmkangaihsun a ka lungsim hong nuam pha mahmah hi.

Innkuan kim in Nov 26,2013 ni in F1 & F2 visa kangah uh a, Jan 10,2014 ni in innkuan kim in Yangon pan kong dingkhia thei uhhi. Bangkok - Taipei - LA - Charlotte leh Nashville te cidamtakin kongtung thei uha kalungdam mahmah hi. Nashville a Agape Mission Church pawlpi ten vaitunna vaidawnna in voktal tuk 5 khat honggawh
in saliang hongpia lai uha lungdamna kigen zolo liangin gamdang ah saliang ka san masakna ahihi.

Ka omna ding uh pen Louisville hi in Jan 13 ni in innkuan kim in omna lam zuanin Agape pawlpi mawtaw leh Sia Paulian ten hongkha uhhi. Topan lem asak leh Zogam ah March kha sungin kaciah kik sawm a,
Zogam leh Zomi te adingin nakpitakin sep phat mahmah dingin
lunggulh ing.

Zosiam nasepna leh Agape Tuitionnasepna akipanin Zogam a Lungdamna gospel thu tangko nasep pen abeisa sangin sep semsem zawk dingin kathu ngetna hi.Kum 2013 sungin Zogam ah Pasian hehpihna tawh 13 vei ka zin thei a kalungdam mahmah hi.

Kum 4 sung bang US gamsung a omding geel kahih manin kum 4 sung in Pasian in Zogam leh Zomi te adingin nahoih namanpha tampi hongsepsak zawh ding pen kalunggulh leh kathungetna ahihi.

Topa Pasian in leitung bup a om Zomi te thupha hongpia henla, mite adingin adiakin ikhua itui leh igam ilei adingin thupha naak hongsuak sak tahen cih ithungetna hisak ni.

Hih sangkah na dingin hongdeihsak deuh Rev.Pau Khan Lian leh akisam sum leh paai tawh vai honghawmpih Rev.Dr.Tun Cin Kap leh Pa PauPeek te tungah lungdamna lianpi kako phapha nuam hi.Thungetna leh vaikhat
peuhpeuh ah hongpanpih khempeuh tungah zong lungdam mahmah na kongpulaak nuam hi.

Zomi te gamdang itunna pen:

1. Anungta Pasian I phawk semsemna hisak ni.
2. Anungta Pasian bawlsa thupha te isan semsem na hisak ni.
3.Anungta Pasian tung pan pilna siamna ingah semsem na hisak ni.
4.Anungta Pasian kammal tawh inuntak zawh semsemna hisak ni.
5.Minam dangte ngeina hoihlo te kizosak kei ni.
6. Minam dangte kalsuandan hoihlo te nuntak pih kei ni.
7.Minam dangte nupa kal kizopdan hoihlo te ngaihsut in neikei ni.
8.Nulepa zahtakna te nosuak sak in Pate ni, Nute ni bawlpha pha ciat ni.
9.Ipilna isiamna te igam ilei adingin zatsawm ciat ni.

Topa in ahoihna tawh hong tuam ciat ta hen ,

Lungdamna tawh,

Rev.Pau Khan Khai

US camp

 


Comments
Leave a Reply