WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Hun le ni te hong beibei a, tu-in Kumthak sungah lutta ihih manin, tu ciangciang hong ompih ibiak Topa Pasian in minthanna ngah tawntung tahen. Amen.
Kaneu lai-in ka puno in Zu khamthei zel ahih manin, kanu in, "lawmlawm teh Tapidaw innkuan sungpan pian khia a, napa zong pawlpi upa khat hibuang sam hiven, ngaihsun dih ve! kikhel hun mahmah sa nailo nahiam," a cih leh ka puno in, kanu' kiangah, "Ni aw, kumthak ciang ne nawnlo ding, kumthak tawh thak khawm ding, na-en gige in!" ci'n dawng thei zel hi.
Ka puno inzong a gen bangin kumthak pan kipan zu hongdawn nawnlo takpi hi. Ahih hang April kha Kawlte tuibuah pawi sungah nuam salua kha hiding hiven alawmte tawh hong dawnkik mawk hi.


Ute naute aw, zu bek agennuam ihikei hi. I hoih nading, idik nading, i siantho nading cihte pen ci le sa tawh hanciam zawh ding hilo hi. (Kumthak pan April kha dong a tan zawh pen a nasia lua hizaw hi). A luina te kikhel a, mithak suah nading pen Zeisu lotawh piang zolo hi. Khazih sungah i om ciangin tua Khazih hangbek tawh a lui nate ki nusia in, mithak kisuakzo pan ahihi.Tua ahih manin, Pawllu in, "Khazih sungah a om mi in mithak a suak hi. A luinate kikhel in a thak a piang zo hi," naci hi. (2 Cor. 5:17). Tua ahih manin, Topa Zeisu pen gumpa leh Topa in sang a, 2014 Kumthak nikhat ni-a kipan Topa Zeisu hong paikik dong, nungtolh kikkik nawnlo a, Khazih' zawhna sungah agualzo den dingin Topa Pasian in eite hong hehpih tahen!

Rev. Thang Do Khen
Good News Ministry
Mualbem, Zogam.
Kuala Lumpur, Malaysia. (Tawmvei)
Email: tdkhenmb@gmail.com

 


Comments
Leave a Reply