WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
PictureVum Nang leh DAw Suu Kyi
ZCD makaipi te ong deihsakna tawh Gambup makaipi Daw Aung 
San Suu Kyi tawh kimuhna hi a Zomi te a dingin kalaymyo Santha han akituah nawnlouh nading leh Zogam sunga Meitei te apaiklhiat theihna dingin U Theihsein tungah ong pulaksak in cih ka gen na hi.

 


Comments
Leave a Reply