WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi National Movement Khuaikhau khunna Namnih:

Zomi National movement khuaikhau khunna namnih i cih ciangin,tu laitak Zomi dinmun in hong kalsuanpihzia tawh genna nei nuam i hihi.Zomi min deih teng in bangbang thu kigen taleh Zomi mah ci ding ngaihsutna pompiak om in,Zomi min deihna pi in,lunghiang pawlkhat in lah koici kalsuan leng hoih ding cih tawh kikam tam tek hi.

Zomi deih ngiat te in Code number 914 ah Zomi cih gelh ding Zomi ah kipum khat ding,hi vai a teltheilo te.....
Zomi Lunghiang Pawl in Code number 914 pen National ciaptehna hilo,gamneilo khat in buai kha leng......

National Movement Namnih:

Party National movement leh Revolutionary national movement in kawlgam Zomite kalsuanna kimu thei hi.Tua bang in i kalsuanna sung ah Zomi Goal Mungtup kibang takpi hiam? cih kician theilo a hihmanin Zomi national movement namnih Khuaikhau khunna Zomi mipi in munuam leh telnuam mahmah dinmun ah om in,Kua mah in gencianna neilo a hihmanin mipi sung kibuai ngeingai a hihi.

India Zomi National Movement etkikna:

India gam a om Zomi te pen Vaikumpi ciaptehna ,six schedule or tribal sechdule cih sung ah Paite,Hmarte,Kuki etc..cih bangin kumpi in ciapteh uh hi.A hizong in National movement ah ei lamte zakmun pen Zomi Re-unifiaction Organization/Zomi revolutionary Army tawh kalsuan uh in,tua kipawlna nuai ah,Paite,vaiphei,UZO etc..kikhai khawm a hihmanin,vai kumpi ciaptehna ah Zomi min a om kikel loh hang,hi minamte vai teng kihona ZRO/ZRA tawh nei uh hi,India Zomi te Census tawh minam min vai buai ngeilo,Zomi min tawh kalsuanna ah vai kumpi tawh kimuhmawhna nei tuanlo uh in,kalsuan uh hi.Party min zong Zomi cih bangin minam khat min zang sese lo,Congress,BJP Bharatiya janata Party etc..ah MP te in mee kuang lui lel uh in,gual zawhna a ngah Party in Zomi te a ding na lianpipi sem uh a , Zomite vaisai party suak lel hi.A tomin Party movement leh National movement lamtonkhawm thei or khensiam mahmah lel uh hi.Idia Zomi te'n thau tawi in national movement sem te thapia tek uh a,Party MP te zong a mau lungtuipih MP te thapia tek lel uh hi.

Kawlgam Zomi National movement koi ci ding:

Kawlgam Zomite in zong India Zomite National movement i etteh theih ding himun ah kisam ta a hihi.Kawlgam lam i etciangin Party movement pen ZCD/ZNC ,CNP/CPP etc in sem uh a hihman un,mipi lam pan kei kua Party te Nasepna ah ka lunglut pen hiam cih en in,i lunglutpih MP te nung zuih tek theihna pen Democracy hi pah lel hi.Tua party te'n mipi mee tang a ngah theihna ding un,mipi te vai thupi Zogam Vuangi ding in nong tel uh leh,Central government ah Zomite deihna genin, lokhawh sing puakna,sum zon paii zonna,pilna siamna sinna, etc..kong vai hawmpih ding hi cih kamciam a neih uh leh mipi muanna a ngah te in vote tawi in Zogam uk ding uh a,mipi tung a kamciam teng uh semkhia ding uh hi.Party movement lampi taktak tua a bang ding a hihi.

Kawlgam Zomite National movement tawh kisai in,WZC/ZIA in sem uh a,thu leh la,sum leh pai,tha leh ngal tawh hih theihna bang in pai toto ding ci uh hi.Hih Zomi national movement in tu laitak a 914 ah Zomi in kigawmni ci a i gengen Sihzang/Zo/Dim/ etc..hong gawm tuah ding uh hi.Tua bek thamlo in pawimi/laimi kici teng zong gawm tuah lai ding uh a,Kawlte hong ciaptehna ethnic code khempeuh Zomi Umbralela nuai ah omsak ding a hihi.Tua bang mun i tun ciang in Kawlte in Zomi ciaptehna Code hong piak loh uh hang,minam vai le gam vai Zomi leh Kawl kihona hong om ding hi.Tua a hihmanin Zomi in kawlte ciaptehna beklo/vaite ciaptehna code zong kinei lo hi.A hihhang Zomi national movement i hat zawh nak leh minam dang te hong ciaptehna Code nambat sangin,ei leh ei kiciaptehna Zomi thupi zaw leh vangnei zaw,tha hat zaw ding cih a hihi.

2014 Census movement ah vai genna te:

2014 census movement in koi ah hong tunpih ding dotna ah,mipi lampan muhna tuamtuam,hi census ah Zomi ci-in gelh leng mimal tulsawm guk i pha zawh leh UNO thukhun zui in,nation khat ah ciaptehna kingah ding(Zo-aw)914 mun ah Zomi ci-in Zomi ah kigawm ni,Zomite pen minam zingkhen (tribe) kawlgam taiyinta(nation) khat ah ding ding(ZCD) others ah gelh pen kawlgam sung ah taiyinta hilo/kawlgammi hilo sente,meiteite,rohingya te etc..ta ding code numbat a hihmanin gam neilo i suah ding patauh huai(Zomi group mails feedback)Zomi te in 2015 mee kiteel teh Zogam bup parliament seat 75% ngah zawh sawm leng Zomi vai tampi kisem thei ding(ThangLian WZC-GS) Kawlgam tamadah,vuangi sangin Zomi mah telzaw ing(KamLian ZCD-GS) Kawlgam tamadah/Vuangi khong utlohna hilo 2008 kawlgam thukhunpi ah mee i ngah hang Vuanci suahpahna ding omlo man hizaw(Zam Mung ZCD second GS)..Others mun ah Zomi gelh zen sang in Zomi code khat makaite in kumpi tung hong ngenkhia un(Zokhai WZC-Vice GS) cih bang in 2014 census movement (feedback) i sim tek sa a hihi.

2014 Census ZCD movement in Zomi mailam ding koi ci gel:

Zomi mipi lam pan upmawh sansat in hi movement kalsuan zia ding lampi kikhung tek hi,tua pen Zomi deih teng Zomi ah kigawmna kipumkhatna hi ding,Zomi deih teng in state khat ngen khia ding cih tawh mipi a tam zaw thumuhna leh ngaihsutna a hihi. A hizong in hih ci lam kihei ding cih genna ZCD pan bang mah om nailo hi.Tua a hihmanin Census movement mailam ding bang hiam leh Zomi te in bang sem ding i hiam cih pen Census pu te in mipi tung hong gen uh kul ta a hihi.

Zomi National movement khuaikhau khunna namnih:

Tu dinmun Zomite national movement pen hoihkaih deih bawl in etkhiatna tawh Zomi national movement namnih in i gen ding uh hi.

1.Zomi ah a kigawm thei teng kigawm masa ding national movement:

Cesus pu te gen mah bang in,kawl kumpi hong ciaptehna codes,tedim,sihzang,zo,dim etc..teng tu tung 2014 census ah i code nambat omsa teng taisan in,others ah Zomi ci in gelh tek ni,Zomi ah tui bang kigawmni cih a hihi.Tua ahihmanin mipi lam pan kigawm theihna,kipum khat theihna ding in ngaihsutna nei in kigawm ding hoih hi.Tua tak ah kigawm leng a lampi pen Tedim chin pan Zomi chin ah kikhel photphot ding cihna hi in,a hoih ding in i gel teh mailam hi zomi movement mah pai toh pihpih leng Zomi ah hong kigawm a tamna leh thahatna zui in, Zomi chin zang nawnlo in,Zogam bup pi damdam in khel to ding a hihi.

Chin state min Zomi state ah khelna ding kalmasa hikha thei ding hi.A hihang hi upmawhna pen Census pu te gen hi nailo hi.

Tua a hikei leh Zomi state khat,Chin state pan satkhia or eukhia ding lungsim hikha thei ding hi.Hizong census pute genna hinailo hi.Tua a hihmanin mipi lungngam saklo in i ngimna leh tupna taktak koi pen hiam cih genna Makai te tung i ngen hi.

2.Zogam phut ding national movement:

Hi Zomi national movement in,kawl leh vai,leitung hong theihna min,codes ciaptehnate tawh buai masa lo in,ei leh ei kitheihna/ei leh ei kiciaptehna bulphuh national movement a hihi.Tua national name(min) ding in Zomi kip tak in kizang hi,World Zomi Congress/Zomi Independence Army ci-in minam min hoi suk,hoi to lo,patauhna neilo tak in National movement paipih na sepna ahihi.

Tua a hihmanin hi Movement ah,"Chin" tedim chin,hakha chin,falam chin omlo,kipaisan in,Tedim Zomi,Falam Zomi,Hakha Zomi,kuki Zomi etc.. tawh movement pai hi a,Chin state hinawnlo in,Zomi state hi sak ding leh,Kawl ukna nuai ah federal democracy man taktak tawh i nuntak theih kei ding leh Independence state Zogam nawk in kalsaun ding Zogam leitang ngah kik mateng khawllo ding movement a hihi.

Tua ahihmanin Zomi Zogam pen lakzawh ciacia kilak sawm hi,falam gam,hakha gam,matupi gam,mindat gam etc..bek tawh kilung kim sawm lo hi,bang hang hiam cih leh a beisa hun ah kawl myanmarian Army in hong zo thawhlua a hihman un,amau hong piak tantan gam min kinei hi bek in,tu a chin state i cih ciang bek Zogam hi peuh mah lo hi. A hizong in bangmah semlo,gam leh nam a ding in sisan/nuntakna/sum leh pai/tha leh ngal/hun leh lungsim ngaihsutna te,,i piaknop kei tek leh or National movement man taktak semnuam lo,sem ngamlo,panglen sep gawp in i kalsuan leh or ei Tedim gam sung teng ah sepkullo na sep teng tawh i buaibuai khak leh

Sep kullo na sep ka cih ciangin,kawlte hong ciaptehna codes:

Dim/saizang/teizang/vangteh/tedim/losau/guite/zo/thahdo/sihzang ,thangkhal etc..Zomi ah kigawm ni ci in,zawngha theilo zawngha hilh,lawm ngai thei lo lawm ngaih sawm tawh kibang in Zomi movement i sep leh kawl uital ten hong semnen,sat zan dikdek lel ding uh hi.Tedim gam/Tonzang gam cikha gam leh sagaing division sung a om Code nei Zosuan minam teng pen Zomi national movement man taktak tawh na sem in kalsuanna/galdona nei tak pi le hang, gengen leh zawlzawl kullo in a mansa/aminsa mite hi in, Zomi national movement hong support or supporter te hi khin uh hi.

Tua a hihmanin kawl thang/kawlngian te paisan theilo buai pih kullo teng tawh i buai leh, Tedim gam /tonzang gam,cikha gam,sung teng,nangawn ngah zolo/tang zolo in minamdang kawl leh vai te thu neihna nuai ah om ding cih a hihi.Tua bang dinmun ut huai i sak tek leh i minam min mi hong sapna deih ta kei leng ngah ding,mi hong nuai netna ah genthei mahmah ta leng thuakthuak ding,cih a hihi.

Zomi National Movement man i sep ding bang hiam?

1.2014 Census sang in 2008 kawlgam thukhunpi Zomi te deih federal democracy tawh kituak in puahphatna/gelhphatna hong kineihna ding na sep sem ding,Tua hileh i gam i minam kipuah kizuun kikemcing zo bek ding.

2.Kawlgam a om Zomi te in suahtakna i neih theihna ding thu leh la,tha leh ngal a kisapna munmun ah mapang in na sem ding.

3.Leitung gam tuamtuam India,kawlgam leh Bangaladesh a kikhen thang Zosuan teng tuibang kigawm kik in Independence state gamthak khat i phut zawhna ding hanciamna neitek ding..

Hi a tung a teng mitsuan in Zomi national movement kalsuanpih ding a hihi.

Lungdam
Thanglian

Ph:469-438-8914
Email:zozuunsiam@gmail.com
or johnthalian@gmail.com
 


Comments
Leave a Reply