WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Mizoram State ah zong Lusei, Ralte, Sailo te Mizo akicih lai-in Mara, Hmar, Paite, Pawite (Lai) Mizo kicilo uhhi. Ahi zongin amau pen minam khat ahihna abulpi peuh kihih sakna a citentan te anung ciangin MIZO-2 cih dektak hong suak hi. Mizoram State a minam khat ciapteh ahingei Paite hong kiphiat in Mizo namkhat ding kunkik uh-a, tu-in, Mizoram Tribal khat in kiciamteh kik hi.
Lusei gam leh Luseite akicih lai-a, Mizo kici masate Mizo bulpi bangin om uh-a tu-in Mara, Hmar, Lai, Paite zong Mizo nam ahih uh hangin Mizo-2 bang danin om mawk uh-a, anunung leh amasa thupi hi.

Zomi cih zong anungnung amasa om leng kilawm a, dahhuai hi. Chin State itun ciangin Sim lam zuan Khuangnung lam a te Simte (Pu Ngaihte suante) Zo lam a tengte Zote (Pu Man Lun suan leh adang) ci-in tangthu masate leh Mualpi Khua Pu Thang Tuan gelhna ah kigen hi. 

Prof. Dr.C.Thang Za Tuan laigelh i Sanggam Zo kampaute lung kimlo-in
Siapipa alaigelhte dawhkik dingin ngen uhhi. Ko, Pu Zo suan kahih manun Zo kici hi-ung ci-uhhi. Tua ahih manman i Zo tangthu masa a kilaihsak suak uh ci ding i hiam, ei Sim lamte atheilo ciding ihiam, kawih phot ni. Pu Zo vaipen adeihteng nutsiat a, tu-a ihawmhawm pen Zomi hi-in akici masa teng ahampha hikha dinghi. 

2014 Kum in mihing 60,000 aphalo ding hiphial leh zong aphak hun ciangin, "Minampi khat in hong sang un!" ci-in, Zomi makaite in ngen veve ding uhhi. ZBC (CBC) sunga Kawlpau-a ipau kua hong sawl ahia? Kua in nang hong man ahia? Cope Topa hunlai-in bang pau zang ihia? Tedim gamah tu-in suahtakna ngah khin a, Kawlpau zang, i mipihte lakah eipau zang theilo cihpen na salo ihihiam?

Tua hi-a, Ei Zo' suan Zo' tate Zomi kici khawm tapeuh dihni. Chin Code nuai-ah nang naki thunlut nop leh Kawlpau leh Falam pau mah nazat kul tave maw! Source: Pu Hang Sing

Edited: Dal Sian Hung


-- 

Dal Sian Hung
Kuala Lumpur, Malaysia.
Mob: 011-1521-5972
Email: dalsianhung@gmail.com
Facebook: Dal Sian Hung
 


Comments
Leave a Reply