WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Kongit Zomi akua mapeuh, 

I gensa bangin Zo cihpen, munmin, mualmin, gammin hilo-in, i minam min ngiat ahihi. I sanggam Zote ten Zo cihpen no' abeka nalak tuam, naneih tuamnop mawk uh pen, hilo in, dik lo-a, manlo hi. Natel na'ngun i Zomi tangthu atom in honggen pak ning.

Zomite Sengam ah atenlai-uh:

BC 1800-1400 huamsung in, Jo Chief (Zo ukpipa) in Shansi mualtung gamah Khua satin, Jo State (Zogam) piangsak hi, kici hi. Tua khitteh nitum na lamah pai-in, Huangko gun kantan a, Wei gunkuam ah Shan khua satin manghi.
     
Wei Gam ukpa Zhou (Chou) Wen-in BC 1050 kumin nisuahna lam gam kek a, ukpi mang (Zo Wang) kici-in, Zhou Dynasty-Zo ukpi khang piangsak hi. Hih Zo ukpi (Zhou Dynasty) uk hun pen, BC 1050-247 dong'sawt a, khang tampi Zo Vangte in uk hi.

Hih "ZO" cih i minam min pen, Kawlgam ilutma, BC 1800 hunlai pekpan ineihsa min hi-a, Bal tawh genteh pak hile'ng, abulpi bek apo hunlai, a ke, a balke te hong menkhakma hun ahihi. Tedim, Saizang, Khuano, Zote, Thahdo, Teizang cih banga minamke  hong piankhiat pen AD 320 kimpawl hipan diinghi.

AD 160 kum pawlin Pu Chawn Kima Guite in Zomite na makaih hi. Pu Chawn Kima in tapa nih nei-in, a uzaw pen Cin Lung hi-in, anau pen, Sung Lung ahihi. Sung Lung Suante pen Dahpa tepawl, Maitung Sawbwa tepawl hi-a, Shanmi suakgai uhhi. A uzaw Cin Lung in tapa 11 nei-in, tua lakpan amin kilangpen teng anuai-abang ahihi.

1. Pu Song Thu, 
2. Pu Song Za, 
3. Pu Song Kip te ahi uhhi.

A uzaw pen Pu Song Thu sung pan piang asuan leh khakte Namke te anuai-abang ahihi.

1. Guite mi,
2. Thado mi, 
3. Zote mi,
4. Dim mi, 
5. Teizang mi, 
6. Saizang mi, 
7. Khuano mi,
8. Vangteh mi, 
9. Phaileng mi, 
10. Tedim mite ahi uhi. Hih teng khempeuh pen Pu Song Thu suan leh khakte ahi uhi.
     
Hih thutawh tuatsuk le'ng, "ZO" cih pen, bang kum, bangkha, bangni, banghun a hongpiang hi-a, i namke minte bangkum, bangkha, banghun a hongpiang hiam, cih kisakak theipah hi. "ZO" cih i minam min pen, namke min ahi, Zote te' cih min hong piankhiat mapek a ineihsa hi-a, Zote minpuak tawh akituak khak manin, "Ko Zotulpi hi-ung, Ko minam bulpi hi-ung, cih mawk pen, hilo hi, diklo hi, manlo hi. Zote cihmin kiphuahna pen i minam tawh kimel matlo, kisai vetlo, kizom vetlo-a, Zo ah natenguh ahih manin, atenna mun leh mualmin pua-in, Zo a tengte Zote akici hilel hi.

Zomi in kei kapiang, Zomi bang kanungta, Zomi in kei kasi dinghi, nacih ngamleh Code No-914 ah nakhia, nagelh hamtang in, khiallo ding hiteh, zong kisik loding hiteh. Kongit sanggam Zote aw, nozong tuam dinse kei-unla, ma pangkhawm tapeuhni. 

1. Pianpih laiguizom khat hihang. 
2. Behkhat phungkhat hihang. 
3. Unau khat hihang.

Pu Song Za, Pu Song Kip suan leh khakte i zawnzo kei phial zongin, Tedim, Saizang, Teizang, Khuano, Thado, Zote, Dim, Vangteh, Phaileng, Guite. Hih Pu Song Thu suan leh khak, Ei minamke 10 teng kipumkhat in, lawngkhat 914-ah Luangkhawm theile'ng, kumki veilo in, i Zogam hong pallun diinghi. Genkhialhna aomleh hong maisak un!

Gam leh minam itna tawh,

Pa Thual Lian Thang 
President
Zomi Cultural Uplift Society
Kuala Lumpur, Malaysia.

Edited by,
Dal Sian Hung
Kuala Lumpur, Malaysia.
 


Comments
Leave a Reply