WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

Zomi ulenau nulepa te aw,
2014 Census ah Zomi cih ding vai nasep na maban te hong pulak to leuleu hi nung. 23.2.2014 (Sunday) ni in Kalaymyo a Zomi kipawlna om teng leh GZA Central pan mi 12 te Zozang le Chanthagyi te ah Census teh Zomi cih ding vai gen cian na va kinei thei hi.

Apai teng,
1.Rev. Dr. Gin Khan Khual (GZA-Central)
2.Pa Kam Suan Mung (ZYA-Secretary)
3.Pa SK Gin Khan Pau (ZYA-Patron)
4.Pa H Khual Za Nang (ZCD-Kalay)
5.Pa Muanpi (ZOMUS)
6.Lia Cingpi (ZOMUS)
7.S/m Sian Cing (Women Secretary ZBCM)
8.S/m Ciinpi (Lect: -ZTS)
9.Tg. Khai pi (ZYA - Member)
10.Pa Thang Khek (ZCD - Kalay)
11. Peter Pau Za Khai ( Bethel ZCB)
12. Pa Zam Suan Thang ( Bethel ZBC)

2:00PM in Chanthagyi ah thugen na te ki pan theih pah a tel loh
dotna/dawn-na te lung kim tak in a kineih khit nitak 5:00PM hun in
nuam tak in ki zo thei hi. Zozang lam ki kuan suak pah leuleu in nitak
7:00PM pawl in thugen na te ki zom to leuleu hi.
Tutung Census ah Zomi ki cih ding vai gen na ah mipi tel baih theih
nading ci in census form te hong pai teng khem peuh tung kihawm khia
hi. Hih a ding sum bei teng khempeuh leh lam sap ding te pen Zomi
Innkuan USA te han ciam na ahih man in ZIUSA te tung zong lungdam na
ih ko hi. Topa'n Minam Nasep nate ah ahuh zo semsem ding in thupha
hong piak sak ta hen.
-- 
Zahtakna lianpi tawh;

Zomi Khangno Kipawlna
Kalaymyo

TOPA THUPHA MAW LE !
 


Comments
Leave a Reply