WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

Zomite pen ngeina tawh min kidap in khiatna tawh min kiphuak, khanggui kisut thei zah donga minphuahzia naleng ah ngeina hoih nei minam ihihi. Tua ingeina hoih zuilo in, ama utsan tawh min phuakziau leh kim le pam huzapna hangtawh ngeina palsat a minphuak tampi ki omta ahih manin, sawtpi kangaihsut den hih thu pen tuni-in ip zo nawnlo kahih manin, hong suahkhia kahihi. Khiatna kibang himah taleh numei leh pasal min khenzia pawlkhat endihni. (Cin & Cing)
 
Cin - Cin cihpen pasalmin hi-a, kicing, kisapna omlo, lawhcing, guicing, vuicing, tangcing cih deihna bulpi ahihi. Chin tawh Zolai susia khakei tapeuh in. Min gelhzia pawlkhat anuai ah endihni.
 
1. Pu Cin Sian Thang
2. Rev. Dr. Cin Do Kham
3. Rev. Dr. Kam Cin Hau
4. Rev. Go Cin Zam
5. Dr. Hau Za Cin
6. Rev. Cin Khen Kham
7. Pu Do Cin Thang
8. Rev. Dr. Tun Cin Kap
 
Cing - Cing cihpen numei min hi-a, Cin mahtawh akhiatna kibanglian ahihi. Ching/Kying peuhtawh Zolai susia gawp kei tapeuh ni.
Ciin - Ciiin pen numei min hi-in, pasalmin in kizanglo hi.
 
Khua - Khua cihpen khuamu, thuthei, khua le tui tawisang cihna ahihi. Min gelhzia anuai ah endihni.
 
1. Rev. Dr. Dam Khua Nang
2. Rev. Dr. Cin Khua Kham
3. Dr. Vum Khua Hau
4. Pa Khan Khua Hau
5. Rev. Dr. Cin Khua Khai

Khaw/Ko cihpeuh tawh Zolai susia kha keini. Min neipa in agelh theih keileh zong hilhcian ding kisam hi. Gentehna in, Dr. Vum Ko Hau or Dr. Vum Khaw Hau khawng icih ciangin, Ko/Khaw i khiatna leh Khua i khiatna kibanglo hi.

Sum - Sum pen mun tuamtuam ah kizangthei hi. Ahi zongin, min kigelhna ah Sum ci-a akigelh pen, Ni banga sum, tang, tei, navak, vangpha, ngaihbang cihnopna ahihi. Hih munah Suum ci-in, "double u" zat detdat kulselo hi.

Literature point tawh enlehang mi min peuhmah a min neite' gelh bangbang zatsak ding cihthu ahihi. Ahi zongin, min naleng khiatna  leh ngeina tawh akiphuak Zomi Nam adingin, min neipa in agelhtheih keileh hilh cianna piak tangtang ding kisam hi.

Ngeina leh Lai kepcing nopna tawh,

Dal Sian Hung

-- 

Dal Sian Hung
Kuala Lumpur, Malaysia.
Mob: 011-1521-5972
Email: dalsianhung@gmail.com
Facebook: Dal Sian Hung
 


Comments
Leave a Reply