WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
I minam sungah Pa banga ingak leh i thudotpi khat ahi, Prof. Dr. C. Thang Za Tuan (President, Tedim Association of Yangon; Chief Editor at ZOLUS; Deputy Director General, Ministry of Education, Union of Myanmar) tung panin, Kum 66 cin Zomi Nam Ni bawlna ah thupulakna Tedim Baptist Church (Yangon) ah tuni khangno hun sunhun 1 pm in hong nei a, khangthak sungah telhuai leh theih huai thugil tampi hong hawmsawn hi, cih Yangon Zomi khangnote tung panin kiza hi. Siapipa Thugen Tomlakna: Thulu: Zomi Nam Ni Pianna leh Ngaihsut-huai Thute:Siksan: 1 Peter 2:9-10; Johan 8:31 1. Zomi Nam Ni a Thupitna leh kumsim in i bawlna ahang.2. Zomi Nam Ni a pianna thu atom in pulak kikna.3. Zomi Nam Ni bawlzia te.4. Mailam ah Zomi Nam Ni bawlding dan leh dinmun etkikpakna pan mailam ading sephuai thu pulakna pawlkhat.5. Thu khupna ah "Eite pen Pasian nasepna lamdangte pulak dinga Pasian' hongtel tuam minam hihang" cih tawh thu genna hongkhawl in, TBCY Khangnote' motto tawh kituak mahmah a, Biakinn dim zihziah a kikhawm Yangon Zomi khempeuh in tha kingah in, Siapipa tungah ki lungdam mahmah hi. Siapipa' siksan thute: 1. Khen Za Mung (2005): Chin National Day Background History, Survival Efforts.2. C. Thang Za Tuan, 2013 Kum a Zomi Nam Ni Febuary kha 17 ni-in, TBCY (Yangon) ah thu genna.3.  Pu Cin Sian Thang, J. Thang Lian Pau, Rev. Dr. Khen Za Sian, Prof. Dr. C. Thang Za Tuan, Tg. Vungh Za Pau, Captain Mang Tung Nung te-in, Zomi Nam Ni athu gennate uh. (www.cinpuzomi.com). Src: Yangon Zomi Khangnote
 
Thupuak,
 Dal Sian HungKuala Lumpur, Malaysia.16 Febuary 2014
 


Comments
Leave a Reply