WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zung khua ah:


2014 January 13-19 sungteng Tedim gam, Zung khua ah "Lainatna Crusade" kibawl a, mi 31 in gup ngah teci panna nei uh a, mi 3 ki tuiphum in, khanlawhna nakpi in tunghi.

Zampi khua ah:

2014 January 28-31 sungteng Crusade bawl dingin, Kalaymyo panin Zampi dong Pu Do Cin Thang in ama' Dyna hawl in amah zong kihel a,  anuai atengin Crusade vabawl uhi.

1. Evan. Kham Suan Go (Director, Ministries of Mualhoih Gospel)
2. Tg. Thang Khan Tuang (Sia Khai Lian' tapa melhoih)
3. Sia Kap Mun Thang (AG Youth Pastor, K. Dimzang khua)

2014 January 29 ni-in khua siansuahna leh gamsung mun pawlkhat siansuahna dingin, Dyna khat leh Motor Cycle 23 zangin piangthak mi 107 te kileh ziahziah uh a, tuani in anuai amunte siansuahna leh kha galdona nei uhi.

Zampi gamsung:

1. Singgial lamka,
2. Darkhai  leh khanlui lamka thalpi nuai,
3. Thangkong lampi Pa Kham Sian Thang mual,
4. Cikha lampi Pu Thawng Vum mual,
5. Khua lutna lamka leh lam lianpi 4 tengah siansuahna leh kha galdona kinei ziahziah in, Pasian' nasepna lamdang tampi kimu a, Zampi khuazangbup lungdam in khanlawhna lianpi tunghi.

Thupuak,

Dal Sian Hung
Information Department
Ministries of Mualhoih Gospel
Kuala Lumpur, Malaysia.
Mob: 011-1521-5972
 


Comments
Leave a Reply