WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Kong it Zomi u leh naute,

Zomi khat ka hihna leh ka u ka nau, ka khua ka tui,ka minam it na tawh kizui in hih "Hunhoih Hunpha,Thuhoih Thupha" i khahsuah khak loh nadingin kei zong ka sunmang tawm kong gen nuam hi.

(1) A masa in Norway pan Sianpinun ka tanu sangkah theita, siaten no minam lai zong subject khat sinsak thei ding hong ci, ka tanu Tedim lai kisin sak thei ta ding cin kipaak takin thu hong ko hi.

(2) A sawtlo in heh mahmah ing Pu aw Chin Makaiten Tedim lai kingahlo, ,Haka lai bek kisinsak ding hi hong ci uh,bang cih ding ka hiam hehlua ing, dahlua ing hong ci leuleu hi.(3) Zomite i pilvang mahmah kei leh hih bang hehnate pen minor, thu neu cik khat hong hiding a,tua sang lian zaw heh huai thu tampi tak i tuaktuak lai ding hi. Gentehna..Khamtung gam sung sang khempeuhah zong Haka lai kisin sak ding hong kici leh i lung a kim zo tek ding hiam! Ngaihsut ciat dih ni.

(4) Kei zong hun khat lai in Chin (Zomi) cih zong hoih kasa lel hi. Bang hang hiam cih leh eite pen Chin State sung om Zomite i hihi. Japante zong tuni dong Japan a kicih hangin amau leh amau pen Nippon kici uh etc.

A hizongin ngaihsut ding----
(4) Chin(Zomi) min tawh i lawm Haka lamten Panmun lianteng na lakhin ta uh a, hih Norway banglianah pen Chin sungah Zomiten thu(voice) nei zo hetlo i hihna kimu thei hi..Amaute makaihna nuaiah i om lai teng bel nenniam nopna tuamtuam i thuak mah kul dinghi.

(5) Chin(Zomi) min tawh om den lai leeng Zomite Panmun limci hong ki pia ngeilo ding a,ih heh suak den kha dinghi .Haka te ka lawm it pawl khat zong om napi amau ten thukhuallo (tabawtha kyilo) mawk uhhi.Hong langbawl nopnate hangin na i sa mahmah ciat hi. Gentehna... Distric vai, UNHCR kamphennate, common language vai, Chin state khuaitan hawmna,Vanleeng tualding,College etc.hongpaipai laiding hi.

(6) Zomite pilvang ni i cih ciangin eite mimal tawh kisai kithu tuah lohna tuamtuamte nusia a, hih thu ah kipum khat a, Chin state tawh a kikim Zogam state i nget kul ding cihna ahihi.

(7) Zogam state i ngah zawhna dingin a thupi pen in "914-Zomi" ah i kipum khat na hong hiding a, tua pen i kal masa hong suak ding hi.Banghang hiam cih leh mipha zah (Population) tawh zong hong kisai dinghi.( tam sem sem hoih semsem)

(8) Leitung bup kipawlna UN ten minam khat in hong ciapteh ding a thupi penpen a hihi.Tua khit ciangin ei gam bel (refugee) te omna UN zumte ah Tedim kamphen ki ngen thei ta ding hi.(9) Kei Teizang,Sihzang,Saizang, Tedim,Dim,Khuano,Zo,Hualngo,Nguite, Thahdo,Ngawn...etc.citek leeng Zomite kikhen thangin kuamah i khua suak zo kei kha dinghi.Kawlten bawngte kitheh thang leh Sahang in nee ci hi.

(10) Hih thute kong gen ciangin Chin lamte Falam,Haka lamte mudah ding cihna hilo hi.Amau zong Pasian tate mah ahih manin i muhdah khak mawk leh i Pan dik hong sa loding hi.Banghanghiam cih leh Pasian in Zogam state hong pia nuam ta ahihman a, eite hong ki pampaih sak zong hi kha thei zaw lai ding hi. Tua hi a,Zogam state i ngah zawh nadingin "914- Zomi"ah kipum khat in zodam tui bang luang khawm ni cih keima ngaihsutna ka sunmangte Zomi u leh nau tuailai khangnote tungah Topa min tawh hong gen khia ka hihi.Diksak lohna a om leh Topa min tawh hong maisak unla,Laisim khempeuh Topan thupha hong pia ta hen. Amen.

tdkhenmb (KL)

 


Comments
Leave a Reply