WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
 

Pu Gin Khan Suan Sih vui hun bawl na ding zak sak na

Pu Gin Khan Suan. ( kum 74 ) Pi Vung Za Nian i pasal ( Nidang in Leipi Tuiphum pawl pi Upa ) Vice President ZCF ( Canaan Church ) in Nilai ni, ni tak nai 10:10 pm in, Malaysia, Kuala lumpur Zato pi pan Van tung a ih Pa Pasian khiang hong ciah san ta hi.

A mah pen Tong Sial khua mi ( Pu Cin Za Thang leh Pi Khup Kho Zen ) te tapa neu pen hi. Pu Gin Khan Suan luang hawm tawh a nu nung pen biakpiak na ZCF ( Canaan Church) ah Kigin ni, 22/03/2014, sun nai 10:00 pm in ki nei sawm hi.

 

Tua khit ciang in, ZCF, ZAM, ZSM le CDK te makaih na tawh Sungai Buloh han mual ah a luanghawm kituh kik ding hi. A nusiat a zi a ta a inn kuan pih te a ding thu nget sak ciat ni. Bus pai dan ding te:

 

Bus 1, Cheras -Pandan Jaya- ZCF-Cheras. Contack Sangpi017-9466309

Bus 2, KL- Maybank- ZCF- KL-Maybank Thua Kim 0126339897

Bus 3, Setapak-ZCF-Setapak U Cing 010-3650052
Han mun ah mawtaw neu khat bek in zui ding hi.

Bus hong dawn ding hun, Zingsang nai 9;00 am,

Hun ki pat hun ding Zingsang nai 10;00 am

 

A inn kuan pih te contact nang ph no 017-28703250, 017-2870569.

Zomi Christian Fellowship ( Canaan Church )
Excutive Committee
Malaysia

  

 


Comments
Leave a Reply