WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi pihte

Vanlengtual vai::Nung deuh in Vanleng tual vai a ki gen ngeingai pen Hakha Vanleng tual ah a sin dingin a pai Vanleng mi 12 a pua thei khat tuthei in a lentoh kik ciangin lengzolo in kia kik dengdang hiau hi. March 20,2014 in Media lamte theih ding deihlo uh ahih manin a thuteng ip cip uhhi. Zogam lam ah lam etna om cih thu ki gen hi.

Tedim khua:: Kumpi lamten Tedim khua adingin Meiphelh Mawtaw a thak sitset khat pia cih thu ki za hi.

Thungetna lianpi:: March 28, 2014 ni-in Kawlgam Cesus vai te leh Zomi te minam lianin hong ki ciamtehna dingin Thunget khopna nei ding cih GZA makai lam panin ki za hi. Phawk ciat in Thungen khawm ciatbi.

Lamka Zomi:: India ah Zomi cih hong ki thei semsem na khat ah The First Bhutan CFC Foundation Cup 2014 ah Zomi Football Club( Zomi FC/ZFC) ten a Khatna tawh Gual zawhna hongla uh ahih manin Zomibup ki
lungdam mahmah hi. Zomi te i omom na ah minam adingin khauhpai semsem ni.

Zomi Nam Network
www.zominational.com
www.fb.com/zominampost
www.youtube.com/zominam
zominamnet@gmail.com/zominamnews@gmail.com 


Comments
Leave a Reply