WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear Zomi Sanggamte, 

                Tulai Myanmar News (Thuthang) enleng: Census tawh kisai in Dotna leh Dawnna tampi kimuthei a, Eimau hihna ciat pulaktheih hun ahihmah bang in ZOMI in Pasian in hong bawl peuhmah in Zomi gelh ding hun manpha mahmah pen Pasian in Kumpite zingvaihawmna tawh hong piak khop Hamphatna lianpi ahihi. Tuamah bang in Mikim in zong eimau' hihna maan ciat gelh ding hipah hi. 

                Nang pen ZOMI na hihleh Zomi na gelh ding hi-a, kuamah na dot ding hilo hi.Hongbawl Pasian in bang in hong bawl ahiam? Na Minam Min maantak in gelh in. Tutung himhim pen ZOMI ah Tuibang kigawm photphot dih ni, .... Minampi khat in din theihna ding Lampi Hoih pen khat hi veen, .... 

Theihding: Census hun ah Code Numbat nei nailo te khempeuh zat theih ding in "Special Chance" hong kipiua pen 914 khitciang in na Minam min gelh ding ahihi. Hihpen hihna maan kantelna tawh kisai hi-a, hihna bang in gelhding mah hipah hi. 

Gamsung ah aomkhempeuh in amau hihna gelhding in kipanta uh-a, Awareness pen Kumpi sung pan leh NGO tuamtuam in teltak in theihcianna ding in Kumpi vaihawmna ah hihtheihzah in hanciam in mapang in kisem 
ngeingai hi. 

Na Minam bang hiam? 
Na gelh peuh pen Na Minam min ding hisuak pah ding hi. 
Mikim in Pianna Khanggui kineiciat hi ven maw, ... 

Zosuan khempeuh in Zomi cihding pen GZA pan zaksakna om khin zo hi, .... 

Politics vai leh Biakna vai ahimasalo: Minam vai ah ZOMI cihpen Mimal 
vai hisak ciat ni. 

ZOSUAN PEUHMAH IN ZOMI GELH CIAT LENG MAW, ..... SUNDAY TEDIM KHUA THUPIANGTE 

1. Tedim Khuapi ah ZCLS Meeeting 11 veina Bethel AG ah Biakpiakna  Thupi tak in kibawl, ... 
    Saturday Nitak in Rev. Tuan Suan Thang Phualpi AG Pastor in Hunzang, Sundaqy Nitak 
    Tuzan pen Sia Thawngno in Hunzang ding, .... 

2. LBBC ah Job Thawngno in Hunzang, Bethany AG ah Rev. Khup Lian Suum in Hun zang,... 

3. ZCC Tedim vaihawmna tawh Tungzang Khua ah Census vai thugen ding in Motor 2 tawh 
    Zingsang tung in Tedim pan vai ding khia, Sia Hang Khan Lian, Sia Khawmlay, Sia Thangvanlian leh Zozuun Tuanvai pawl in denciang Thugenna nei ding uhi. 

4. Sezang ah 2:00PM in ZCC Tedim pan Thugenna ding dendeuh mahmah ciang in     Thungena omdia, Sia Ekhai, ... Dr. Cing Pum Nem, Sia Lianpi(TBCY), ... cihte in Thugenna picing nei ding uhi. 

5. Tunitak Bethel AG Tedim ah ZCLS mintawh Biakpiak kikhopna Hunpi omlai ding a, Rev. Job Nang Khua Thawng in "Eite kikhenlo in, ... cih Thulu tawh Sermon ding hi. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ZCLS : 
         Meeting kah 126 in Thukhensat 40 val abawlkhit ciang un, Zomi 

         Musuem Innpi ding  Kyats Tengh 70 val bei ding Sehtan tawh Sum Project kicing bawlkhin zo uhi. 

         Census vai zong Agenda khat in kiguang a: 
         Mipite Thukimna tawh 914-ZOMI mah gelhkim ding kithukim uhi. 

        ZOMNI ZOMI ZOMI ZOMI ZOMI ZOMI ZOMI ZOMI ZOMI ZOMI ZOMI 

Observer 
Joshua Thang, Th.M 
 


Comments
Leave a Reply