WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear it teng,

Census ciangin minam min ZOMI gelh theih nading GZA Khawmpi A 2 Veina pan Tedim, Kawlpi, Tonzang leh Cikha khuapite ah thukin vaisai pawl kikoih ciat hi.


March 19, 2014 ni-in Suangzang, Heilei, Suangphei leh Pakzang khuate ah kikuan hi. Khuamite khempeuh in ZOMI gelh ding mah thukim khin uh hi.

March 20, 2014 ni-in Muizawl ah mawtaw khat dimin kikuan kik a, mipite in ZOMI cih ding mah a ngaihsutna uh kiza hi.

March 23, 2014 ni-in Tungzang khua ah mawtaw khat mah kipai hi. Mipi 400 tang ding hong kikhawm uh a, khuakim khuapam khua sawm val sam khawmin vok khat hong gawh uh hi. AG Biakinnpi sungah "ZOMI NATIONAL RIGHTS MOVEMENT" ci-in puanzak laisuan na bawl demdam uh a, lamdang sa-in tha ka ngah lua peuhmah uh hi.

Hih ni mahin Sezang khua ah Rev. Suan Khan Lian (Sia Lianpi), Dr. Cing Pum Nem, Pa Hang Khan Khai (E Khai) te makai-in mipi tawh hun nuam khat va zang thei uh hi.

March 24, 2014 ni Vangteh leh Saizang kipai ding hi.

ZOMI CENSUS COMMITTEE min tawh lai kihawmte pen:

1. GZA Central Committee pan mipi tungah ZOMI cih ciat ding tangkona lai.
2. ZOMI CENSUS Committee pan GZA Makaipite' thu tangkona zui ciat ding
a mipite tungah thumna.
3. Tuteng 914-ZOMI tawh kisai dotna a tam pen teng dawnna tawh kithuah
dalpi khat.
4. Rev. Dr. Do Suan Mung in ZOMI vai siang tak a athugen kitomlak lai mai khat.
5. ZOMI vai ZCD te' hanciamna leh Dotna Dawnna atuah khak teng uh Pu
Kam Lian' bawl legal size tawh laipi khat.
6. CNF Liaison Office ah March 19, 2014 ni a Chin National Democratic
Party makaih mipi hong khemna uh laidal thuh kikna Kawl lai tawh mai
khat.

Hih laihawm nam 6 te kilh khawmin copy 2000 val kihawm khia hi. Mabanah:

ZO KUAL, SIHZANG KUAL, NGAWN KUAL, a kisap lai leh KHUANO KUAL kipai lai ding hi.

Singapore Zomi Innkuan pan Pa Hang Khan Lian, Pa Khup Khawm Mung (Khawmlay) te nupa leh ZOZUN Kipawlna (Tedim) te kithuahin ZCC te tawh ma kipang ngiat ngiat hi.

ZOMI khempeuh ZOMI kicih kim theih nading vaipuak pen ZOMI kici khempeuhte' tavuan ahi hi.

Zomi Topa' thupha,

Rev. Thang Van Lian
Tedim

 


Comments
Leave a Reply