WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
 
Dear Zomi pihte,
itna, ngaihna leh ngeina kipte i neihna hangin ZCD president leh makai 4 te in Tamu khuapi a teng NLD (Tamu) makaipi Pu Cin Suan Kham (kum76) kivui hun ah kihel thei uh hi.ZCD makaite in Pu Cin Suan Kham inn mun tungin a luang kiang a tun uh ciangin ZCD president in Zongeina ahi minsialna nei hi.

 

Sivui hun hun sung ah ZCD pan thugenna hun hong pia uh ahih manin Pu Chin Sian Thang in hong nei hi. Tua hun tawh kizomin ZCD party in Zongeina mah ahi mangpha khakna leh itna lahna in puanlaidum khuhna kinei hi.

 

Hih bangin ZCD party in a septheihna in,


1. Kawlgam ah democray tawh ki uk in Pinlong thukimna a tangtung na ding panmun tuamtuam pan pang khopna ah party kibang kei leh zong ngimna leh minam kibang i hih na.
2. ZCD le NLD te kizomin kum 25 sung na sepkhopna ah zumpite bek kizom hi loin amunmun ah kizom ahihna mipi in theihna ding.
3. Zomi minam in ngeina kician i neihnate leitung ah tang kona.
4. Hong pai ding mailam hun ah maa pang khawm sem khawm in Zogam, Kawlgam leh leitung dong ah minam min, mimal leh gamin hamphatna ngah in zat theih na ding.

 

Minam sung ah itna lianpi neih ding lung deihna tawh.

 

Suanmang
Kawlpi (tawmvei)

 


Comments
Leave a Reply