WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
 


Dear Zomi pih teng,

Mualbeem khau census vai net tung ah ki lim gen mah mah a, ken zong ka theih na tawm hong hawm sawm nuam ing.

Lam et loh pi in tua tung census vai ah, ko Mualbeem khua ah Zomi a ki ci ngam hong tam het lo kik mawk hi. A hih zong in ko Mualbeem tate a tamzaw in Zomi a deih lo hi lo a, hausa thunei te leh biak na lam makai pawl khat thu nial ngam loh man hi zaw hi. Census la syamah te Hausa ten zui uh a hih man in, Hausa pa mai ah Zomi ki ci ngam lo dan in na za ung. Zomi a ci tei tei galhang Zomi zong honpi khat mah a om ve ve hi.

Ko khua Hausa pa pen, tu ma kum 2 lai in zong ka khau lai a a ki phut Singlamteh Nayisen (Clock Cross Tower) pi na ngawn kumpi bull-dozer tawh a phuk te a hi uh hi. Tua lai mah in zong, siamsin makai dan khat a hi Zam Thuam in singlamteh a ki phuk hi lo in a ki tuah hi cin in Tongsan Media tung tawn in ngen khia ngei lai hi. A hi zong tudong tua singlamteh om nawm lo hi. Ko Mualbeem khua in 914-Zomi a deih lo hi lo in, Democracy suah tak na a ngah nai lo hi zaw hi ung. Hausa pa pen USDP MP pa sanggam pa a hih man in, mipi te in lau mah mah lai mawk uh hi.

Tua tung ko gamdang a om Zomi vei mualbeem te pawl khat in Zomi ki ci ding na lim vai hawm mah mah hi ung. Nung Feb 20 ni in Khua nu khua pa te makai in Tuiphum pawlpi biak inn ah Zomi National Day (Chin National Day hi lo) bawl ding hong ci uh a hi man in, ko zong lawp tak in aksa tangcin na vak ung. Tua lai tak in hausa lam ten ut bang bang at theih ding gen uh a (Zomi, Chin, Teizang koi zaw at ding zawl na om nai lo hi), Zomi National Day bawl sam a hih ciang, Zomi lam a senpi ding in lam et na tawh na kha muang kha mawk hi ung. ZAA bawl Zomi-914 T-Shirt pen ko Australia a om Mualbeem tate ki pawl in silh 400 val na la in hawm ding na gel ung. Hausa te zong Zomi langpang ding in lam en lo ka hih man un, a tang zai sem sem ding lung gulh na tawh Hausa lam leh USDP lam te tawh na vai hawm kha ka hih man un, ka gel na khem peuh lam et hong bang lo mawk hi. Census hun hong nai ciang in, Hausa pa in mipi sam in Teizang ki ci ding mipi zol na hong nei hi. Ka lung hilh mawh mah mah a hih mah in ZYA te contact in Sya Lang Do Khup ma kai in kawlpi teng Mualbeem mi pawl khat tawh Zomi vai gen in zong pai to uh hi. A hi zong in, Hausa te lang a a ding ngam ding mi leh ki pawl na ki cian ka khua ah om lo a hih man in, Hausa thu lang ah a ding ngam ki tam lo hi. Hausa pa in Sya Do Sian tawh vai khem peuh vai hawm khawm ding in kei mimal in upmawh zaw ing. Tua thu lian a kician lian in bel thei keng.

Ko Mualbeem tate Zomi deih lua ki sa in ZAA pan Pa. Pau Kang leh ZAM pan Tg. Hau Khai bang Zomi deih te lak ah a deih pen pen te bawl hi kha ding hi.

Thu phuak,
Mungsen
 


Comments
Leave a Reply