WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Thusuak:

Zomi sungah atuam vilvel a i it mahmah khat ahi, U Lengtong Kam Khen pen ciamnuih siambek hilo in, lungsim picing mahmah khat zong ahihna Malaysia hong pailai in, ka kiki hona tungtawn uh panin ka theikhia hi. "Khuasiam Pawi" ci in, Jubilee khat Yangon ah hongbawl a, Dr. Do Suan Mung, Dr. Gin Khan Khual, Pa En Khan Gin cihte pahtawina pia giap mawk hi. Hibang nasep hoih pen ama' "Thusuak" tawh gamtang a nasep ahihi.
Thusuah:

Khua kipawlna tanzil, minam kipawlna tanzil, gamkhat kipawlna tanzil leh leitungbup mun tuamtuam pan thupiang khat peuh kamuh banga kong pulak khiat pen"Thusuah" ka hihi. Thu khatpeuh isuah ciangin, ahibang lian sanga hoihzaw dinga ipahtawi/pehtawi pen pawlkhat ten deih hetlo uh ahih manin, "Thusuah" zong kidop huai mahmah thu ahihna kathei hi.

Zomi Philosopher khat ahi, Rev. Nang Khaw Thawng (Job Thawngno) in, "Thaumuk sangin Laikung lauhuai zaw hi," ci ngeu zen hi. I phul khak hun hong tunma in tua thu ngaihsun leng minam sung cidamna leh kilemna hidingin ka lamen hi. Sia Job Thawngno tungah zahtakna lianpi kapia phapha hi.

"Thusuak" le "Thusuah" khiatna khensiam ding deihna tawh,

Dal Sian Hung
Kuala Lumpur, Malaysia.
 


Comments
Leave a Reply