WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

http://as-se.awr.org/mm/csh


http://as-se.awr.org/mm/csh

AWR pen kaneu cil pek pan kazak leh kangaih den hi a, thugil, thu manpha tampi hong gingkhia den ahih manin, Mission takpi khat ahihna kahong tangko sawn hi. Leitung khuahun luanzia leh i Kawlgam sung mahmah zong, Democracy maingat ihihna tawh kizui in, 2014 Census mahmah ahzong ihihna man Zomi mah in kiciapteh theihna thupha Pasian in hong honsak ta cih imuh tek thu ahihi.

Khuahun zui in, AWR inzong Chin panin Zomi mah tawh hong laihkik thei le uh teh deihhuai leh lunggulh huai kasa mahmah hi. CRC (Chin Refugee Committee) ten Hakha pau pen Chin Language khawng hong cih tak uh teh thuman deih te adingin hong san hak simtham a, Malaysia gamsung ah ZAM (Zomi Association of Malaysia) hong piankhiatna bulpi sung panin thu guipi khat ahihi.
  
Abeisa ah Chin kicih tantan khawngte pen "Pathat tokhum guan" dinmun kihi a, Zomi mintawh nasemte gilbem khawngah silah nungta dinmun in simmawh bawlsiatna athuak Zomi salpha nih le thum om uhhi. Tu in ihihna diktak idinpih theih hun hongtung ta ahih manin, ahun zui in gamtang siam ni. Zomi ading deihsakna tawh hong tangko AWR Zomi tanute tungah zahtakna tawh lungdamna lianpi kahong ko phapha hi.Lungdam,

Dal Sian Hung
Kuala Lumpur, Malaysia.

 


Comments
Leave a Reply